Trwa ładowanie...
ddnrr7p
espi

Rubicon Partners SA - Zawarcie znaczącej umowy (16/2014)

Rubicon Partners SA - Zawarcie znaczącej umowy (16/2014)

Share
ddnrr7p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 25 października 2012 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w ramach struktury organizacyjnej emitenta (niebędącej członkiem zarządu Spółki) oraz posiadającej dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta. Transakcje sprzedaży 1. 293 akcji Agory S.A. po 7,86 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 24 października 2012 roku; 2. 500 akcji Agory S.A. po 7,85 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 24 października 2012 roku; 3. 500 akcji Agory S.A. po 7,81 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 24 października 2012 roku; 4. 187 akcji Agory S.A. po 7,80 zł
za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 24 października 2012 roku; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi nakłada na Agorę jako emitenta papierów wartościowych dodatkowy obowiązek informacyjny. Do dnia wejścia w życie ustawy Agora przekazywała do publicznej wiadomości informacje dotyczące transakcji na akcjach Agory dokonywanych przez członków zarządu. Obecnie Agora jest dodatkowo zobowiązana do przekazywania informacji dotyczących takich transakcji przez: "osoby: 1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej." (art. 160. ust. 1
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). | | | | | | | | | | |
| Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna ("Rubicon Partners"; "Przenoszący") informuje, że w dniu 20 marca 2014 roku została zawarta Umowa Przeniesienia Akcji (Aportu) pomiędzy Rubicon Partners SA a spółką od siebie zależną - Rubid 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Rubid 1"). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubid 1 dokonało podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000,00 złotych poprzez utworzenie 10 000 udziałów, które zostaną objęte przez jedynego wspólnika Rubicon Partners SA i w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 13 341 901 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki Rankomat.pl SA. W wykonaniu obowiązku pokrycia objętych udziałów, spółka Rubicon Partners SA przeniosła aportem 13 341 901 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki Rankomat.pl SA z siedzibą w Warszawie ("Rankomat") do spółki Rubid 1 w zamian za 10 000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych i o łącznej wartości 500 000,00 złotych. Wartość
Aportu wynosi 5 203 341,39 złotych. Spółka Rubicon Partners SA jest jedynym udziałowcem Spółki Rubid 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym. Wartość aktywów w księgach rachunkowych wynosi 4 811 221,39 złotych. Powyższa Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% aktywów netto Rubicon Partners SA. Istnieją powiązania zarówno kapitałowe oraz osobowe pomiędzy Rubicon Partenrs SA a spółką Rubid 1. Spółka Rubid 1 jest spółką w 100% zależną od Rubicon Partners SA. Członek Zarządu Rubicon Partners SA pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej Rubid 1. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

| | | Rubicon Partners SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p