Trwa ładowanie...
d134lpm

Rząd przyjął projekt ustawy dot. gazu z łupków (opis)

11.03. Warszawa (PAP) - Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt ustawy dotyczącej wydobycia gazu łupkowego. Według premiera Donalda Tuska przyjęte rozwiązania mają sprzyjać...

Share
d134lpm

11.03. Warszawa (PAP) - Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt ustawy dotyczącej wydobycia gazu łupkowego. Według premiera Donalda Tuska przyjęte rozwiązania mają sprzyjać przedsiębiorcom. W ciągu dwóch tygodni projekt ma trafić do laski marszałkowskiej. Premier liczy na szybką pracę nad dokumentem w parlamencie.

"Cieszę się, że po długiej pracy projekt ustawy dotyczącej gazu łupkowego został przez rząd dziś przyjęty. Cieszę się, ponieważ w tej bardzo ostrej momentami dyskusji, w której uczestniczyli fachowcy od środowiska, energetyki, urzędnicy kilku ministerstw, zbudowaliśmy model, który powinien raczej jednoznacznie sprzyjać przedsiębiorcom, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze, swój czas, swoje możliwości w poszukiwania, a później wydobywanie gazu łupkowego" - powiedział Tusk.

Premier zapowiada, że w ciągu dwóch tygodni projekt trafi do laski marszałkowskiej.

"Będę liczył na szybką pracę w parlamencie ze względu na kontekst ogólniejszy, nie tylko energetyczny. Dziś bezpieczeństwo gazowe staje się podstawowym warunkiem suwerenności każdego czy prawie każdego kraju europejskiego. Na pewno dotyczy to Polski" - poinformował Tusk.

d134lpm

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Nowe regulacje mają przyspieszyć i ułatwić prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów.

Zostanie wprowadzona tylko jedna koncesja - na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Zastąpi ona trzy obecnie istniejące - poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydobywczą. Prostszy ma być sam proces koncesjonowania. Realizacja obowiązków wynikających z koncesji określana ma być w harmonogramie rocznym.

Koncesja ma być przyznawana w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Możliwe jednak będzie udzielenie koncesji w trybie bezprzetargowym - na wniosek. Dotyczyć to ma przypadku, gdy obszar był przedmiotem postępowania przetargowego, w wyniku którego koncesja nie została udzielona.

O koncesję będzie mogło ubiegać się kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora.

d134lpm

Koncesja będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.

Przewidziano ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych. Dodatkowo obiekty budowlane, służące bezpośrednio poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia budowlanego, będą jedynie podlegały zgłoszeniu organom nadzoru górniczego.

Wprowadzono nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Oprócz dotychczasowych beneficjentów, gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą z niej również korzystały powiaty i województwa. Dodatkowe wpływy zasilą wyłącznie samorządy.

Nie przewiduje się powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, ale w celu zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, przewidziano wzmocnienie uprawnień kontrolnych organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska.

d134lpm

Wprowadzona zostanie wstępna weryfikacja pod kątem bezpieczeństwa i doświadczenia podmiotów, które zamierzają ubiegać się o udzielenie koncesji. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji będzie wpis do wykazu podmiotów, który będzie warunkował ubieganie się o koncesję samodzielnie lub jako operator.

Przepisy mają zapewnić zachowanie dotychczasowych praw przedsiębiorców, którzy posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. W związku z tym zaproponowano wydłużenie o dwa lata od wejścia w życie znowelizowanej ustawy terminu na złożenie wniosku o przekształcenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów w nową, jedną koncesję. Przewidziano też możliwość wydłużenia o trzy lata czasu obowiązywania dotychczasowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów.

Rząd przyjął także projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Przepisy zwiększają poziom pobieranych przez polskie państwo renty surowcowej do ok. 40 proc. Oznacza to, że poza podatkiem CIT i dodatkowymi daninami publicznymi, przedsiębiorcy będą płacić dwa nowe podatki - od wydobycia niektórych kopalin, dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego i ropy naftowej oraz specjalny podatek węglowodorowy (od zysków).

d134lpm

Stawka podatku w przypadku gazu ziemnego pochodzącego ze złoża konwencjonalnego będzie wynosić 3 proc. wartości wydobytego surowca, a w przypadku gazu pochodzącego ze źródła niekonwencjonalnego (ze skał łupkowych) - 1,5 proc. wartości wydobytego surowca.

Stawka podatku dla ropy naftowej pochodzącej ze złoża konwencjonalnego ma wynosić 6 proc. wartości, a dla ropy pochodzącej ze złoża niekonwencjonalnego (łupków) - 3 proc. wartości.

Stawka specjalnego podatku węglowodorowego ma się kształtować od 0 do 25 proc. i będzie zależeć od relacji przychodów do wydatków. W efekcie jeśli prowadzona działalność wydobywcza nie przyniesie zysku lub wypracowany zysk nie będzie znaczny, to firma nie zapłaci tego podatku. Natomiast po przekroczeniu tej granicy, obciążenie podatkowe będzie rosło proporcjonalnie do stopy zysku.

Specjalny podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego, i ropy naftowej - będzie pobierany od początku 2020 r.

d134lpm

"Odstąpienie od poboru tych podatków - od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2015 r. - ma stymulować rozwój inwestycji w sektorze wydobycia węglowodorów oraz ograniczyć obciążenia fiskalne w stosunku do obecnych inwestycji" - napisano w komunikacie.

Szacuje się, że w latach 2020-2029 dochody budżetowe z tytułu obydwu podatków (węglowodorowego i od wydobycia) mogą się kształtować między 10 a 16,1 mld zł. (PAP)

morb/ ana/

d134lpm

Podziel się opinią

Share
d134lpm
d134lpm