Trwa ładowanie...
d3r6lwp

Sejm za ułatwieniami w rozwoju sieci szerokopasmowych

Skrócenie terminu wydania decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, koordynację robót budowalnych i związanych z sieciami przy inwestycjach publicznych - przewiduje znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa dot. sieci telekomunikacyjnych.

Share
d3r6lwp

W czwartek 438 posłów jednogłośnie uchwaliło ustawę. Teraz nowela trafi do Senatu.

Posłowie przyjęli w czwartek kilka poprawek, jakie pozytywnie zarekomendowały wcześniej połączone komisje cyfryzacji i infrastruktury. Dotyczą one m.in. zasad przekazywania informacji prezesowi UKE czy wyszczególnienia instytucji, które ze względu na interes publiczny, bezpieczeństwo czy obronność państwa takiej informacji mogą nie przekazać. Jedna z nich mówi też o pobieraniu opłat za udostępnienie kanału technologicznego do położenia np. sieci szerokopasmowej. Mają one zostać określone w rozporządzeniu.

Nowela ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę ws. środków, mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Nowe przepisy wykonują ponadto zalecenia NIK nt. stacji bazowych telefonii komórkowej z 30 października 2015 r.

d3r6lwp

Zlikwidowanie barier inwestycyjnych i obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych ma być możliwe przez intensywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, lepszą współpracę w zakresie planowania prac inżynieryjno-budowlanych oraz usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury w budynkach.

Nowe przepisy mają przyczynić się do przyspieszenia inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki z programu mają trafić przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych na wsparcie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mb/s i większej.

Nowela rozszerza krąg podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Będą do tego zobowiązani np. zarządzający terenami kolejowymi; od 2010 r. obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Podmioty takie będą musiały też przekazywać informacje o posiadanej infrastrukturze technicznej, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w celu zaplanowania przez niego budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Przepisy przewidują też utworzenie odrębnego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)
, prowadzonego przez prezesa UKE. Zadaniem PIT będzie udzielanie m.in. informacji dot. procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Nieodpłatny dostęp danych z PIT będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej.

d3r6lwp

Według nowych przepisów prezes UKE będzie mógł określić w decyzji tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz umieszczenia na niej obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Decyzje te byłyby wiążące dla nadleśniczych, zarządców terenów zamkniętych, właścicieli (zarządców) co najmniej 10 budynków wielorodzinnych (chodzi o spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe). Ma to wpłynąć na przyspieszenie negocjacji z tymi podmiotami oraz zmniejszenie kosztów zawieranych umów o dostęp do nieruchomości.

Nowe przepisy przewidują też obowiązek koordynacji robót budowlanych. Chodzi o to, by firma telekomunikacyjna mogła budować sieć w tym samym czasie i w tym samym miejscu, co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych. Wprowadzono także obowiązek informowania, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o planowanych w terminie 6 miesięcy robotach budowlanych finansowanych ze środków publicznych.

Skrócono termin na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej - z 65 do 45 dni - oraz wprowadzono nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły cztery lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji. Wprowadzono obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas - na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie 1 lipca br.

d3r6lwp

Podziel się opinią

Share
d3r6lwp
d3r6lwp