Trwa ładowanie...
d2vdx3o
espi
17-11-2010 18:12

SELENA FM S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości pomiędzy spółkami Grupy Selena (14/2010)

SELENA FM S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości pomiędzy spółkami Grupy Selena (14/2010)

d2vdx3o
d2vdx3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości pomiędzy spółkami Grupy Selena | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) informuje, że w ramach strategii podniesienia efektywności funkcjonowania Grupy Selena realizuje projekt optymalizacji struktury organizacyjno-finansowej Centrali, którego elementami są: restrukturyzacja finansowa spółki Selena Co. S.A. (Selena Co, Spółka)?podmiotu zależnego od Emitenta oraz przeniesienie funkcji nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek zagranicznych do Selena FM S.A.W dniu 16 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Selena Co. S.A. , podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.770.000,00 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 35.400 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta) nowych akcji o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda. Nowe akcje zostały w całości objęte przez Emitenta w zamian za wkład pieniężny w wysokości 56.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów złotych) po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. po
cenie 1.581,92 zł (słownie: tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden 92/100 złotych) każda. Kwota nadwyżki ponad wartość nominalną akcji w wysokości 54.230.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy spółki Selena Co.Środki pozyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone na spłatę części wierzytelności, którą Selena FM S.A. nabyła od podmiotu zależnego Orion sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie drodze umowy opisanej w raporcie bieżącym RB 12/2010 z 30 czerwca 2010 roku.Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o zawarciu pomiędzy Emitentem a Spółką umowy przedwstępnej zakupu przez Selena FM S.A. należących dotychczas do Selena Co. S.A. udziałów w spółkach zagranicznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Selena FM. Umowa będzie realizowana poprzez zawieranie indywidualnych umów sprzedaży udziałów w poszczególnych spółkach w terminie 7 miesięcy od dnia 1 grudnia 2010 roku do 30 czerwca
2011 roku, o czym Emitent poinformuje zgodnie w wymogami informacyjnymi w raportach bieżących i okresowych. Umowa przedwstępna zakłada, iż ceny sprzedaży udziałów zostaną ustalone odrębnie dla każdej ze spółek przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Łączna wartość transakcji szacowana jest na ok. 45-50 mln zł.Powyższe transakcje nie wpływają na skonsolidowany wynik Emitenta.Kryterium będące podstawą przekazania niniejszego raportu stanowi wartość wkładu pieniężnego, za który obejmowane są nowe akcje, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o

| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | selenafm@selena.pl | | www.selenafm.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Krzysztof Domarecki Prezes Zarządu
2010-11-17 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2vdx3o