Trwa ładowanie...
d4kmz1g
espi
03-12-2010 14:03

SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszySelena FM S.A. z...

SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszySelena FM S.A. zwołane na dzień 30 grudnia 2010 r. (16/2010)

d4kmz1g
d4kmz1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszySelena FM S.A. zwołane na dzień 30 grudnia 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 30 grudnia 2010 r.PROJEKTY UCHWAŁ NWZ Selena FM S.A. w dniu 30.12.2010Projekt uchwały do punktu 2 porządku obradUCHWAŁA NR?.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią???????????...§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt uchwały do punktu 5 porządku obradUCHWAŁA NR?.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 grudnia 2010
r.w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:????????????...????????????§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt uchwały do punktu 6 porządku obradUCHWAŁA NR?.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Sporządzenie listy obecności.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Wybór komisji skrutacyjnej.6. Przyjęcie porządku obrad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Selena FM S.A.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt uchwały do punktu 7 porządku obradUCHWAŁA NR?.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie zmian w statucie Spółki Selena FM S.A.§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w statucie Spółki polegających na dodaniu do § 4 ust.1 następującego przedmiotu działalności : "46.73. Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego."§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt uchwały do punktu 8 porządku obradUCHWAŁA NR?.Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:I. POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1Spółka powstała z przekształcenia spółki Selena FM sp. z o.o. we Wrocławiu spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są
dotychczasowi wspólnicy Selena FM sp. z o.o. którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: Krzysztof Domarecki, Anna Kozłowska, Andrzej Kozłowski oraz spółka Syrius Investments S.?.r.l. z siedzibą w LuxemburguII. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA§ 21. Firma Spółki brzmi Selena FM Spółka Akcyjna.2. Spółka może posługiwać się skrótem "Selena FM" S.A. oraz używać wyróżniający ją znak graficzny.3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.§ 31. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.3. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI§ 41. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych,43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów,20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,20.52.Z Produkcja klejów,20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,46,73, Z - Sprzedaż hurtowa
drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,63.12.Z Działalność portali internetowych,63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,64.20.Z Działalność holdingów finansowych,68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,71.20.B Pozostałe badania i
analizy techniczne,72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY i AKCJE§ 51. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 886.200,00 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) i nie więcej niż 1.136.200,00 złotych (słownie: milion sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 17.724.000 akcji (słownie: siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) i nie więcej niż 22.724.000 akcji (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące) o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda w tym:a) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4000000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji uprzywilejowanej przyznane są dwa głosy.b) 13.724.000 akcji (słownie: trzynaście milionów
siedemset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B.c) nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C.2. Akcje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 5 z dnia 18 grudnia dwa tysiące siódmego roku (18.12..2007) roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.300 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 326.000 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 16.300 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych).§ 61. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).2. Szczegółowe warunki i
tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.5. W przypadku zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej bez zgody Rady Nadzorczej, uprzywilejowanie akcji imiennej wygasa. Jednakże nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych
uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.§ 7Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.V. ORGANY SPÓŁKI§ 8Organami Spółki są:a) Zarząd,b) Rada Nadzorcza,c) Walne Zgromadzenie.Zarząd§ 91. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa Zarządu?powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Zarządu pierwszej kadencji, który powołany został uchwałą Założycieli.2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.§ 101. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z
prokurentem.§ 111. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.Rada Nadzorcza§ 121. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, za
wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założycieli. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady
Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.§ 131. Z zastrzeżeniem ust. 2 od momentu wprowadzenia akcjiSpółki do obrotu giełdowego, jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku.2. Członek Niezależny
zostanie powołany w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu wskazanych w ust. 1 kryteriów niezależności. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.§ 141. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w formie pisemnej, podając proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady przesyłką poleconą co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być w miejsce przesyłki poleconej rozsyłane
pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż dwadzieścia jeden dni od upływu tego dwutygodniowego terminu.3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć
nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w
ciągu czternastu dni od daty rozesłania projektu uchwały.7. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych?telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni otreści projektu uchwały stosownie do ust. 6 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków
Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany przez siebie okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.§ 151. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny
sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także wyrażenie zgody na ustanowienie albo odwołanie prokurenta,c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,d) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady?w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,h) wyrażanie zgody na
nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowegoi)od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust.2 lit.e?wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu aktualnych przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,j) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych, z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 zdanie drugiek) z zastrzeżeniem postanowień lit. l) do
o), wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy nie przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; przez istotną umowę rozumie się umowę, której stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego. Przez istotną umowę rozumie się również dwielub więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim,l) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla własnego lub przyjęcie (akcept) weksla trasowanego albo udzielenie przez Spółkę poręczenia cywilno-prawnego lub gwarancji, których wartość przekracza kwotę 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego?za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym
Spółki,ł) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zawarcie umowy leasingu bądź innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowegom) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego?za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,n) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu nabycia (objęcia) takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,o) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji
lub udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego - za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,p) dokonywanie iprzedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy,r) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.3. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.§ 161. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym także członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła osobiste wykonywanie określonych funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie
delegacji Rady Nadzorczej.Walne Zgromadzenie§ 171. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.3. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.§ 181. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku,
gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego naWalnym Zgromadzeniu.§ 191. Poza innymi sprawami wynikającymi z przepisów prawa i Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,b) podziału zysku albo pokrycia straty,c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,d) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu
lub nadzoru,f) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,g) powołania i odwołania likwidatorów,h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,i) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,j) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,k) wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.VI. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI§ 20Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy w terminie i zakresie wyznaczonym przez Radę. Plan finansowy zawierać powinien co najmniej plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy oraz wskazywać przewidywane źródła finansowania prowadzonej działalności.§ 211.
Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.§ 221. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007r.2. Odpis sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta oraz odpisy dokumentów, wskazanych w § 15 ust. 2 pkt a) i pkt p Statutu Spółki są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 23W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.Niniejszy tekst jednolity Statutu sporządzony został zgodnie z tekstem pierwotnym (akt notarialny sporządzony przez notariusza Sebastiana Szafrańskiego w KN we Wrocławiu w dniu 26.09.2007 r. Rep. A Nr 8280/2007) i uwzględnia wszystkie zmiany uchwalone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Selena FM S.A. opisane w:- akt notarialny sporządzony w KN we Wrocławiu w dniu 18.12.2007 r. Rep. A Nr 10466/2007- akt notarialny sporządzony w KN we Wrocławiu w dniu 23.06.2009 r. Rep. A Nr 8415/2009§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g

| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | selenafm@selena.pl | | www.selenafm.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Krzysztof Domarecki Prezes Zarządu
2010-12-03 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4kmz1g