Trwa ładowanie...
dnj4igh
espi

SELENA FM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

SELENA FM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

Share
dnj4igh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 805 186 757 187 191 949 187 362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 286 9 840 7 220 2 435
Zysk (strata) brutto 13 483 12 295 3 214 3 042
Zysk (strata) netto 8 241 13 651 1 965 3 378
Zysk (strata) netto przypadający udziałom kontrolującym 8 383 13 337 1 998 3 300
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 037 -49 946 1 201 -12 359
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 610 -51 056 -2 768 -12 634
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 247 121 890 1 728 30 161
Liczba akcji 22 834 000 22 724 000 22 834 000 22 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 0,37 0,59 0,09 0,15
30 września 2012 31 grudnia 2011 30 września 2012 31 grudnia 2011
Aktywa razem 815 553 737 143 198 248 166 895
Zobowiązania długoterminowe 46 331 55 748 11 262 12 622
Zobowiązania krótkoterminowe 388 014 302 393 94 320 68 464
Kapitał własny 381 208 379 002 92 666 85 809
Kapitał zakładowy 1 142 1 136 278 257
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 271 952 241 356 64 831 59 722
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 555 -4 864 -609 -1 204
Zysk (strata) brutto -14 975 35 076 -3 570 8 679
Zysk (strata) netto -14 985 34 274 -3 572 8 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 689 -48 061 3 025 -11 892
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 754 -9 183 -1 610 -2 272
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 862 73 966 -1 397 18 303
30 września 2012 31 grudnia 2011 30 września 2012 31 grudnia 2011
Suma aktywów 466 269 460 038 113 343 104 156
Zobowiązania 195 021 173 915 47 407 39 376
Kapitał własny 271 248 286 123 65 936 64 781
Kapitał zakładowy 1 142 1 136 278 257
Liczba akcji 22 834 000 22 724 000 22 834 000 22 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) -0,66 1,51 -0,16 0,37
Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 kwartałów pochodzą:- z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres I - IX 2012 oraz I - IX 2011- ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 30.09.2012 oraz na 31.12.2011Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad:- pozycje I - VIII oraz XVI - XXII przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,1948 (za okres I - IX 2012) i 4,0413 (za okres I - IX 2011)- pozycje XI - XV oraz XXIII - XXVI przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,1138 (kurs na dzień 30.09.2012) i 4,4168 (kurs na dzień 31.12.2011)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny Q32012Selena FM.pdf skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Selena FM za III kw. 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnj4igh

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-12 | | | | | | | |
| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | selenafm@selena.pl | | www.selenafm.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-12 Jarosław Michniuk Prezes Zarządu
2012-11-12 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnj4igh

Podziel się opinią

Share
dnj4igh
dnj4igh