Trwa ładowanie...
d3el52s
espi

SERENITY S.A. - Zbycie akcji Serenity SA przez osobę zarządzającą (10/2012)

SERENITY S.A. - Zbycie akcji Serenity SA przez osobę zarządzającą (10/2012)
Share
d3el52s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji Serenity SA przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 71 Ustawy o ofercie - wnioski o zwolnienie z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą SERENITY z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Pana Piotra Nalepy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439 j.t z późn. zm.), o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prezes Zarządu poinformował, iż w dniu 10 kwietnia 2012 roku doszło do sprzedaży akcji zwykłych imiennych Spółki (na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza obrotem zorganizowanym). W związku z powyższym nastąpiła zmiana w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego, Prezes Zarządu poinformował, iż: a) przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów posiadał: 1) liczba akcji 211.863.864. 2) Udział akcji w kapitale zakładowym: 50,86%. 3) Liczba głosów 211.863.864. 4) Udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 50,86 %.
b) po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów posiada: 1) Liczba akcji 1.863.864. 2) Udział akcji w kapitale zakładowym: 0,45%. 3) Liczba głosów: 1.863.864. 4) Udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 0,45%. Emitent informował o odzyskaniu pakietu większościowego przez Prezesa Zarządu Piotra Nalepę w raporcie bieżącym nr 12/2012 z dnia 06 kwietnia 2012 roku. Jednocześnie Piotr Nalepa nie wyklucza zmiany w stanie posiadania akcji Serenity SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SERENITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-755 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szafarnia 10
(ulica) (numer)
(58) 305 47 03 (58) 305 40 23
(telefon) (fax)
biuro@serenitysa.eu www.serenitysa.eu
(e-mail) (www)
583-300-61-76 220528707
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-06 Piotr Nalepa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el52s

Podziel się opinią

Share
d3el52s
d3el52s