Trwa ładowanie...
d3d94i5
d3d94i5
espi

SERINUS ENERGY INC. - Emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku wykonania opcj...

SERINUS ENERGY INC. - Emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku wykonania opcji na akcje (4/2014)
Share
d3d94i5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku wykonania opcji na akcje | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lutego 2014 r. Spółka weszła w posiadanie informacji, iż w dniu 13 lutego 2014 r. na skutek wykonania w tym dniu przez jednego z uprawnionych uczestników Programu Opcji na Akcje ("Program"), opisanego w Prospekcie emisyjnym Spółki, prawa zamiany przydzielonych mu w ramach Programu opcji na akcje Spółki, dokonana została emisja 18.500 akcji Spółki. Łącznie ww. uczestnik Programu wykonał prawa z 18.500 opcji. Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez Spółkę oraz wynikające z niej podwyższenie kapitału zakładowego nie podlega rejestracji przez sąd, a podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w momencie emisji akcji. Na skutek emisji akcji liczba akcji Spółki wynosi 78.629.941 akcji zwykłych, a na każdą akcję zwykłą przypada jeden głos. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po emisji akcji wzrosła o 53.000 USD do łącznej kwoty 344.456 tys. USD, a łączna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 78.629.941.
Spółka zamierza wprowadzić powyższe akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 4/2014Date: 2014-02-21Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Increase of the share capital following issue of Company shares related to the exercise of share options Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 of the Act on Public Offering – current and periodical information Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Company”) announces that on February 20, 2014 the Company was informed that on February 13, 2014 as a result of exercising on that day by one of eligible participants of the Stock Option Plan (“Plan”) (as described in the Prospectus of the Company) of the right to change the options granted to this person under the Plan into the Company’s shares, there was issuance of 18,500 Company’s shares. In total, eligible participant of the Plan exercised 18,500 options. Pursuant to the Canadian law the issuance of shares by the Company and share capital increase resulting thereof are not subject to the registration by any court and share capital increase is effective
at the moment of shares issuance.Upon the issuance of the shares, the Company has 78,629,941 common shares issued and outstanding, with each issued common share being entitled to one vote. The share capital of the Company after the increase increased by US$53,000 to US$344,456 thousand and the total number of votes from all issued and outstanding shares is equal to 78,629,941. The Company intends to introduce the above shares to trading on the Warsaw Stock Exchange. Detailed legal basis: §5 section 1 item 9 of the Regulation of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member country may be recognized as equivalent. | |

d3d94i5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
O -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d94i5

Podziel się opinią

Share
d3d94i5
d3d94i5