Trwa ładowanie...
d3ho0yy

SERINUS ENERGY INC. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013

SERINUS ENERGY INC. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013

Share
d3ho0yy

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2013 | półrocze /2012 | półrocze / 2013 | półrocze /2012 | | |
| | Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych | 137 227 | 121 594 | 32 565 | 28 778 | |
| | Koszty ogólnego zarządu | -17 295 | -16 647 | -4 104 | -3 940 | |
| | Płatności w formie akcji własnych | -1 409 | -3 262 | -334 | -772 | |
| | Koszty odsetkowe i przyrost wartości | -7 668 | -12 100 | -1 820 | -2 864 | |
| | Zysk netto | 23 850 | 10 714 | 5 660 | 2 536 | |
| | Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (USD/EUR/PLN) - podstawowy i rozwodniony (wartości odpowiednio z zł lub EUR) | 0,48 | -0,32 | 0,11 | -0,08 | |
| | Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 49 184 593 | 42 104 593 | 49 184 593 | 42 104 593 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działarności operacyjnej | 61 833 | 64 752 | 14 674 | 15 325 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działarności finansowej | -48 794 | 56 735 | -11 579 | 13 428 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działarności inwestycyjnej | -65 468 | -61 431 | -15 536 | -14 539 | |
| | BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 czerwca 2013 r. (kolumna 1. i 3.) oraz 31 grudnia 2012 r. (kolumna 2. i 4.) | | | | | |
| | Aktywa obrotowe razem | 152 352 | 124 938 | 35 187 | 30 560 | |
| | Aktywa trwałe razem | 1 075 810 | 456 925 | 248 467 | 111 763 | |
| | Aktywa razem | 1 228 162 | 581 863 | 283 654 | 142 322 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe razem | 120 753 | 121 166 | 27 889 | 29 637 | |
| | Zobowiązania długoterminowe razem | 315 139 | 78 025 | 72 784 | 19 085 | |
| | Kapitał zakładowy razem | 1 142 678 | 717 657 | 263 910 | 175 537 | |
| | Kapitał własny razem | 792 269 | 382 672 | 182 981 | 93 601 | |
| | Powyższe dane finansowe za I półrocze 2013 i 2012 roku zostały przeliczone z USD według następujących zasad: i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN: - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2013 r. – 3,3175 PLN/USD (na dzień 31 grudnia 2012 r . – 3,0996 PLN/USD ); - pozycje sprawozdania z całkowitych strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. – 3,2165 PLN/USD (od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. – 3,2453 PLN/USD); ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR: - pozycje aktywów i pasywów – na dzień 30 czerwca 2013 r. według kursu 1,3050 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1,3189 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2013 r. – 3,3175 PLN/USD i 4,3292 PLN/EUR
(na dzień 31 grudnia 2012 r. – 3, 0996 PLN/USD i 4,0882 PLN/EUR); - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. według kursu 1,3101 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. – 1,3018 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów stanowiących średnie arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. – 3,2165 PLN/USD i 4,2140 PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. – 3,2453 PLN/USD i 4,2246 PLN/EUR ) | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Serinus - PL - Sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 mies 2013.pdf Sprawozdanie finansowe - tłumaczenie na polski
Serinus - PL - Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okres 3 i 6 mies 2013.pdf Sprawozdanie kierownictwa - tłumaczenie na polski
Serinus - PL - Certyfikacja sprawozdawczości śródrocznej - CEO.pdf Certyfikacja - Prezes - tłumaczenie na polski
Serinus - PL - Certyfikacja sprawozdawczości śródrocznej - CFO.pdf Certyfikacja - Dyr Finansowy -tłumaczenie na polski
Serinus - ENG - FS and Notes for the 3 and 6 months ended 30 June 2013 and 2012.pdf
Serinus - ENG - MDA for the 3 and 6 months ended 30 June 2013.pdf
Serinus - ENG - CEO Certification for Q2 2013.pdf
Serinus - ENG - CFO Certification for Q2 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ho0yy

Podziel się opinią

Share
d3ho0yy
d3ho0yy