Trwa ładowanie...
d3xutc3
espi

SERINUS ENERGY INC. - Uruchomienie stacji przetwórstwa gazu na Ukrainie (6/2014)

SERINUS ENERGY INC. - Uruchomienie stacji przetwórstwa gazu na Ukrainie (6/2014)

Share
d3xutc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uruchomienie stacji przetwórstwa gazu na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie [?] Kierownictwo Serinus Energy Inc. ("Serinus", "Spółka"), informuje, że KUB-Gas LLC ("KUB-Gas") zakończył budowę oraz odbiór techniczny swojej nowej stacji przetwórstwa gazu Makiejewskoje. Nowa stacja uzupełnia istniejącą infrastrukturę oraz zwiększa całkowitą przepustowość, jaką dysponuje KUB-Gas, z 30 mln stóp sześciennych na dzień ("MMcf/d") do 68 MMcf/d. Spółka zakłada, że dzienna produkcja brutto z istniejących odwiertów, wcześniej hamowana przez ograniczone możliwości stacji, wzrośnie o 5 MMcf/d lub więcej, z perspektywą możliwości dalszego wzrostu produkcji w wyniku realizowanego programu wierceń. Jak wcześniej informowano, istniejący zakład na polu Makiejewskoje był niewystarczający do obsługi rosnącej produkcji, osiąganej dzięki niedawnym sukcesom KUB-Gasu w obszarze poszukiwań i wydobycia. Podłączenie niektórych z nowszych odwiertów na polu Makiejewskoje do nowej stacji będzie dla Spółki, zgodnie z jej oczekiwaniami, korzystne zarówno z
punktu widzenia produkcji pola Makiejewskoje, jak i Olgowskoje. Ponieważ system ciśnienia zwrotnego został zredukowany, produkcja z istniejących odwiertów powinna przebiegać bez zakłóceń. Przepływ gazu przez stację zainicjowano 6 marca 2014 r. Zgodnie z dobrymi praktykami operacyjnymi KUB-Gas zamierza powoli zwiększać przepustowość nowej stacji, umożliwiając tym samym stabilizację całego sytemu na każdym etapie zmian przepustowości, aż do momentu zniesienia wszelkich barier ograniczających produkcję. Prace nad nową stacją przetwórstwa gazu na polu Makiejewskoje rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku i zostały zakończone w grudniu 2013. Po zakończeniu prac przy budowie stacji rozpoczęto okres testów i rozruchu, a następnie uzyskano ostateczne zgody eksploatacyjne. Prace przy budowie stacji i dostawy wykonane zostały terminowo, a nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7,8 mln USD (netto 5,5 USD przypadło na Serinus). Począwszy od lutego do dnia dzisiejszego działania KUB-Gas są prowadzone w normalnym toku,
niezakłóconym przez rozwój bieżących wydarzeń politycznych. Spółka pragnie zauważyć, iż ostatnie konflikty polityczne wpłynęły ceny gazu. Skutek był dwojaki. Po pierwsze, cena po której KUB-Gas sprzedaje gaz jest ustalana na bazie ceny po jakiej Ukraina importuje gaz z Rosji. W trakcie 2013 roku KUB-Gas sprzedawał gaz po średniej cenie wynoszącej 11,21 USD za tysiąc stóp sześciennych ("Mcf") (395,72 USD za tysiąc metrów sześciennych ("Mcm"))
. W rezultacie porozumienia zawartego w grudniu 2013 r. pomiędzy Rosją a rządem Ukrainy cena, po której Rosja sprzedawała Ukrainie gaz w pierwszym kwartale 2014 roku, była obniżona do kwoty 268,50 USD za Mcm z 410 USD za Mcm. Spowodowało to spadek cen gazu realizowanych przez Spółkę w styczniu do 9,48 USD za Mcf. Po drugie, ceny rosyjskiego gazu, ustalone w słabnącej hrywnie (UAH), są denominowane w USD, zaś KUB-Gas otrzymuje należności w UAH. Gdy kurs spada w okresie pomiędzy zleceniem przelewu przez klienta a datą realizacji płatności (co ma miejsce), cena jaka uzyskuje
KUB-Gaz (a w ostatecznym rachunku Serinus) również maleje. Obecny kurs wymiany wynosi około 10 UAH za 1 USD. Gaz wyprodukowany przez KUB-Gas w lutym został sprzedany po cenie 8,74 USD za Mcf (308,53 USD za Mcm). Wpływ miały na to zarówno zniżki udzielane na rosyjski gaz oraz trwająca dewaluacja ukraińskiej hrywny, szczególnie w stosunku do dolara amerykańskiego. Aczkolwiek Spółka została powiadomiona, że cena gazu obowiązująca w marcu pozostanie taka sama jak w lutym, to media donoszą, iż w kwietniu rosyjski gazu nie będzie już sprzedawany z rabatem. W związku z tym Spółka oczekuje, że wzrośnie cena, po której będzie sprzedawała gaz w kwietniu. Serinus zakończył 2013 rok z całkowitą produkcją wynoszącą 4.986 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie ("boe/d"), z czego w przybliżeniu 73 proc. pochodzi z aktywów ukraińskich. Jak już wcześniej Spółka informowała, jej celem na 2014 rok jest wzrost całkowitej produkcji o 30 - 35 procent. Spółka pragnie przypomnieć, iż w niecałe 3 lata produkcja KUB-Gasu wzrosła z ok. 5
MMcf/d do 30 MMcf/d. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 6/2014Date: 2014-03-12Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Ukraine - Start Up of New Gas Treatment Facility Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”) has completed the construction and commissioning of its new Makeevskoye gas processing plant. The new plant supplements existing infrastructure, and increases KUB-Gas’ overall processing capacity from 30 million cubic feet per day (“MMcf/d”) to 68 MMcf/d. The Company anticipates that gross daily production rates will ultimately increase by 5 MMcf/d or more from existing wells previously constrained by facility limitations, with further increases expected from the ongoing drilling program. As it has previously been communicated, the existing facilities in Makeevskoye were insufficient to handle the increasing production resulting from KUB-Gas’ recent
exploration and development success. By diverting some of the newer wells in Makeevskoye to the new plant, the Company anticipates benefits at both Makeevskoye and Olgovskoye. As system back pressures are reduced existing wells should flow more freely. Gas began flowing through the facility on March 6th 2014. In accordance with good operating practice, KUB-Gas intends to slowly increase the throughput rate in the new plant, allowing stabilization in the entire system at each step change until all the constrained production is on line. Construction of the new Makeevskoye processing facility began in September 2013 and was completed in December 2013. Following completion of the facility, there was a testing and commissioning period after which final operating approvals were received. The facilities were constructed and delivered on time and on budget at a cost of approximately USD7.8 million (Serinus net USD5.5 million). In the month of February and to date, KUB-Gas operations have continued in the normal
course of business unaffected by recent political developments. The Company would like to state that gas prices have been affected during the latest political strife. The effect is twofold: First, the price at which KUB-Gas sells gas is set by reference to the price at which Ukraine imports gas from Russia. During 2013 KUB-Gas sold gas at an average price of USD11.21 per thousand cubic feet (“Mcf”) (USD395.72 per thousand cubic metres (“Mcm”))
. As a result of an agreement reached in December 2013 between Russia and the Government of Ukraine, the price of gas sold by Russia to Ukraine for the first quarter of 2014 was reduced to USD268.50/Mcm from USD410/Mcm. This dropped the Company’s realized gas price in January to USD9.48/Mcf. The second effect is the falling Ukrainian Hryvnia Gas prices from Russia are denominated in USD, but KUB-Gas is paid in UAH. If the currency takes an adverse move between the time of the custody transfer and the time of payment (which it has), the price received by KUB-Gas (and
ultimately Serinus) decreases as well. The current exchange rate is about 10 UAH/USD Gas produced by KUB-Gas in February was sold at a price of USD8.74 per Mcf (USD308.53 per Mcm). This reflects both the discounts on the Russian gas, and the ongoing deterioration of the Ukrainian Hryvnia vs. in particular the US Dollar. While the Company has been advised that the gas price for the month of March will be the same as in the month of February, media reports that the Russian gas price will not be subsidized in April and consequently the company expects that the price at which it will sell gas in April will increase. Serinus exited 2013 with a total overall production rate of 4,986 barrels of oil equivalent per day (“boe/d”), of which approximately 73% came from its Ukrainian assets. In line with the previous communication by the Company, the Company’s target for 2014 is to increase overall production by 30% - 35%. The Company also reminds that in a little over 3 years KUB-Gas’ production has increased from
approximately 5 MMcf/d to 30 MMcf/d. This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xutc3

| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@serinusenergy.com | | www.serinusenergy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | O | | - | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xutc3

Podziel się opinią

Share
d3xutc3
d3xutc3