Trwa ładowanie...
holderName
holderName
espi

SEVENET - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dz ... - EBI

SEVENET - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2014 roku (24/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
holderName

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 04 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13:00 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2013/2014; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014; 9. Podjęcie uchwał w
sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014; 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013/2014; 11. Wolne wnioski; 12. Zamknięcie Zgromadzenia Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl. PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-umieszczeniesprawywporzadkuobrad-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-zgloszenieprojektuuchwaly-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-umieszczeniesprawywpo-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-zgloszenieprojektu_uchw-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_formularzpelnomocnictwa-WZA-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET
formularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzez_pelnomocnika-5.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_ogloszenieozwolaniu_WZA-7.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_projektuchwalWZA-6.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Chomicz Prezes Zarządu
Piotr Serkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

holderName

Podziel się opinią

Share
holderName
holderName