Trwa ładowanie...
d3h8863
d3h8863
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3h8863

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. (?Sfinks?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 04 lutego 2015 r. otrzymał od Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu (?Akcjonariusz?) ? akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sfinks działającego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz zażądał następującego porządku obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania
nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że na dzień złożenia żądania posiada 1 752 794 akcji Spółki, co daje około 6,5518% kapitału zakładowego Sfinks i w konsekwencji uprawnia go mocą art. 400§1 Kodeksu spółek handlowych do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. W uzasadnieniu Akcjonariusz poinformował, że przedkłada projekt uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej bowiem zgodnie z §18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Obecnie w skład organu nadzoru Spółki wchodzi sześć osób, wobec czego istnieje możliwość powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej bez wprowadzania zmian Statutu w tym zakresie. Zarząd
Spółki składa w załączeniu projekty uchwał, które Akcjonariusz złożył wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik do RB 5_2015.pdf | Wniosek akcjonariusza i projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
d3h8863

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2015-02-04 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h8863

Podziel się opinią

Share
d3h8863
d3h8863