Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

SKARBIEC HOLDING S.A. - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (13/2014)

SKARBIEC HOLDING S.A. - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (13/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze biegłego rewidenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki działając zgodnie z § 23 ust.2 pkt.6) Statutu dokonała wyboru spółki Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej ?Audytor?), z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 ? wpisanej na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130, jako podmiotu który dokona: a) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, dla której Spółka jest spółką dominującą za IV kwartał 2014 r., b) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, dla której Spółka jest spółką dominującą, za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Spółka korzystała z usług Audytora przy badaniu rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy, dla której Spółka jest
spółką dominującą oraz przy przeglądzie śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych. Wyboru Audytora dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-695 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
NOWOGRODZKA 47A
(ulica) (numer)
+48 22 521 31 99 +48 22 521 31 00
(telefon) (fax)
kontakt@skarbiecholding.pl www.skarbiecholding.pl
(e-mail) (www)
701-01-31-150 141318276
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Piotr Kuba Członek Zarządu
2014-12-10 Łukasz Kedzior Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm