Trwa ładowanie...
d2fzeqh

SKARBIEC HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2015

SKARBIEC HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2015

Share
d2fzeqh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
5 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-01-01 do 2015-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 5 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-01-01 do 2015-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 120 277 101 349 28 766 24 068
Koszty operacyjne (84 721) (65 767) (20 262) (15 618)
Zysk brutto ze sprzedaży 35 556 35 582 8 504 8 450
Zysk z działalności operacyjnej 34 499 35 447 8 251 8 418
Zysk brutto 35 121 36 141 8 400 8 583
Zysk netto 27 667 28 923 6 617 6 868
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) ? w PLN/EUR 4,06 4,48 0,97 1,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 747 31 502 6 158 7 481
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 052 (5 868) 252 (1 393)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 602) (6 553) (7 797) (1 556)
Aktywa razem 106 681 104 882 26 090 25 290
Zobowiązania krótkoterminowe 13 218 10 558 3 233 2 546
Kapitały własne 92 921 93 806 22 725 22 619
Liczba akcji ? w szt. 6 821 677 6 456 250 6 821 677 6 456 250
Wartość księgowa na jedną akcję ? w PLN/EUR 13,62 14,53 3,33 3,50
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Koszty operacyjne (11 290) (9 940) (2 700) (2 360)
Zysk brutto ze sprzedaży 9 457 7 448 2 262 1 769
Zysk z działalności operacyjnej 7 901 7 485 1 890 1 777
Zysk brutto 8 130 24 680 1 944 5 861
Zysk netto 6 439 23 179 1 540 5 504
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 055 6 231 1 687 1 479
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 226 7 143 1 728 1 696
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 882) (6 805) (4 516) (1 616)
Aktywa razem 100 273 111 824 24 523 26 964
Zobowiązania krótkoterminowe 1 955 1 655 478 218
Kapitały własne 98 121 109 873 23 996 26 493
Liczba akcji ? w szt. 6 821 677 6 456 250 6 821 677 6 456 250
Wartość księgowa na jedną akcję ? w PLN/EUR 14,38 17,02 3,52 4,10
Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych przeliczone zostały na EUR przy zastosowaniu następujących kursów: Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych (kurs średni NBP, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie): 31 marca 2015: 4,1812 31 grudnia 2013: 4,2110 Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (kurs średni NBP obowiązujący na dzień): 31 marca 2015: 4,0890 31 grudnia 2013: 4,1472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Przychody ze sprzedaży 20 747 17 388 4 962 4 129

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za V kwartał roku obrotowego grupy SKARBIEC HOLDING SA.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za V kwartał roku obrotowego grupy kapitałowej SKARBIEC HOLDING SA
Dodatkowe informacje do raportu za V kwartał roku obrotowego.pdf Dodatkowe informacje do raportu kwartalnego za V kwartał roku obrotowego zakończony w dnia 31 marca 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 5 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 5 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | msr 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-695 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWOGRODZKA | | 47A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 521 31 99 | | +48 22 521 31 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@skarbiecholding.pl | | www.skarbiecholding.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-01-31-150 | | 141318276 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Marek Rybiec Prezes Zarządu
2015-05-11 Piotr Kuba Członek Zarządu
2015-05-11 Bartosz Józefiak Członek Zarządu
2015-05-11 Łukasz Kędzior Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh