Trwa ładowanie...
d42e408
espi

SKOTAN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

SKOTAN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d42e408
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów- działalność kontynuowana 1 727 0 410 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów- działalność zaniechana 0 0 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 412 -11 244 -1 048 -2 694
Zysk (strata) brutto -3 993 -8 081 -948 -1 936
Zysk (strata) netto 244 -7 992 58 -1 915
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 098 -6 943 3 348 -1 664
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 991 11 981 -6 647 2 871
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 702 -156 3 966 -37
Przepływy pieniężne netto, razem 2 809 4 896 667 1 173
Aktywa, razem 99 085 61 149 23 892 14 957
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 366 14 693 12 627 3 594
Zobowiązania długoterminowe 65 5 274 16 1 290
Zobowiązania krótkoterminowe 47 364 9 419 11 421 2 304
Kapitał własny 46 719 46 456 11 265 11 363
Kapitał zakładowy 65 880 65 880 15 885 16 115
Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,15 0,00 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,15 0,00 -0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,87 0,86 0,21 0,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,87 0,86 0,21 0,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RAPORT GK SKOTAN 2013.pdf RAPORT GK SKOTAN 2013
Opinia i raport BSSF 2013 Skotan SA.pdf Opinia i raport BSSF 2013 Skotan SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-007 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Uniwersytecka | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 60 30 630 | | 032 60 30 620 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4 AUDYT SP. ZO.O., 60-538 POZNAŃ, UL.KOŚCIELNA 18/4. WPISANĄ NA LIŚCIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH POD NUMEREM 3363 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marek Pawełczak Prezes Zarządu
2014-03-21 Wojciech Sobczak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wioletta Syposz Główna Księgowa-Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408