Trwa ładowanie...
d4hvbrh
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d4hvbrh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 903 3 659 1 409 869
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 564 -2 004 -373 -476
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -9 817 -1 732 -2 343 -411
Zysk (strata) netto -7 731 -2 041 -1 845 -485
w tym zysk mniejszości 31 -19 7 -5
Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 561 -150 -373 -36
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 179 -1 395 -281 -331
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 041 99 -487 24
Przepływy pieniężne netto razem - 4 781 - 1 446 -1 141 -343
Aktywa obrotowe 10 847 22 294 2 545 5 376
Aktywa razem 31 279 40 947 7 339 9 873
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 523 1 465 357 353
Zobowiązania długoterminowe 79 96 19 23
Zobowiązania krótkoterminowe 634 454 149 109
Kapitał własny, w tym 29 756 39 482 7 103 9 376
przypadający udziałom niesprawującym kontroli 42 11 10 3
zysk z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych -1 631 -1 230 -389 -292
Kapitał zakładowy (akcyjny) 10 000 10 000 2 387 2 375
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (z zł/EUR) -0,77 -0,20 -0,18 -0,05
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,98 3,95 0,70 0,95
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (z zł/EUR) -0,77 -0,20 -0,18 -0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe GK Skyline 2014_korekta.pdf Sprawozdanie finansowe GK Skyline 2014
skyline-prezentacja_2014.pdf Prezentacja wyników GK Skyline 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 2015-03-26 o treści:
Zarząd Skyline Investment S.A. w związku z otrzymaną informacją od audytora Saks Audit Sp. z o.o. o błędzie pisarskim w Raporcie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r., który wystąpił w pkt 4.2 na str. 6 w treści w tabeli, gdzie w przypadku rodzaju wydanej opinii dla Skyline Investment S.A. omyłkowo wpisano „Z zastrzeżeniem”. Poprawna treść tabeli brzmi: Nazwa Audytor Rodzaj wydanej opinii Skyline Investment S.A. Saks Audit sp. z o.o. Bez zastrzeżeń S.B.S. Sp. z o.o. Saks Audit sp. z o.o. Bez zastrzeżeń Skorygowany skonsolidowany raport roczny RS 2014 zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 26 marca 2015 r. Załącznik 1 – Opinia wraz z Raportem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.
Nazwa Audytor Rodzaj wydanej opinii
Skyline Investment S.A. Saks Audit sp. z o.o. Bez zastrzeżeń
S.B.S. Sp. z o.o. Saks Audit sp. z o.o. Bez zastrzeżeń
Plik Opis
RB-W 5 zalacznik opinia i raport SSF_korekta.pdf Opinia i Raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2015-03-23 do 2015-03-23
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-26
SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
Saks Audit Sp. zo.o. z siedzibą w Toruniu
(podmiot uprawniony do badania)
d4hvbrh

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2015-03-26 Aneta Smolska Członek Zarządu Aneta Smolska
2015-03-26 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Anna Gogolewska Główny Księgowy Anna Gogolewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh