Trwa ładowanie...
d3rpqji
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Spełnienie się warunku umowy znaczącej (20/2014)

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Spełnienie się warunku umowy znaczącej (20/2014)
Share
d3rpqji

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skystone Capital S.A. (dalej jako: "Emitent" lub "Sprzedający") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. nastąpiło ziszczenie się jednego z warunków umowy znaczącej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 16/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku (dalej jako: "Raport"). W dniu 10 czerwca 2014 roku Emitent zawarł ze spółką Korona Pomorska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Kupujący") przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów (dalej jako: "Umowa"). Aktywami stanowiącymi przedmiot umowy są udziały Emitenta w Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: "Ozen Plus") oraz wierzytelności przysługujące Emitentowi od Ozen Plus z tytułu udzielonych pożyczek. W dniu 23 czerwca 2014 roku nastąpiło ziszczenie się warunku wymienionego w punkcie (b) Raportu, tj. Rada Nadzorcza Ozen Plus podjęła uchwałę, w której udzieliła Sprzedającemu zezwolenia na sprzedaż udziałów na rzecz Kupującego za cenę i na warunkach określonych w Umowie. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. otrzymał
oświadczenie Kupującego o zrzeczeniu się warunku wymienionego w punkcie (f) Raportu, który przewiduje, że Sprzedający skieruje do KDPW pisemne oświadczenie stwierdzające, że roszczenia obligatariuszy obligacji serii J o zapłatę odsetek od obligacji serii J należnych na dzień 28 marca 2014 r. (tj. odsetek za drugi okres odsetkowy) i odsetek za opóźnienie w zapłacie tych odsetek zostały w całości zaspokojone poza systemem KDPW i przekaże Kupującemu kopię tego oświadczenia, na której KDPW potwierdził jego otrzymanie. Zrzeczenie się tego warunku nie zwalnia Skystone Capital S.A. z obowiązku złożenia tego oświadczenia, lecz jedynie wyłącza konieczność złożenia go do dnia 24 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d3rpqji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2014-06-24 Andrzej Marciniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpqji

Podziel się opinią

Share
d3rpqji
d3rpqji