Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d4g8xik
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 576 521 550 640 138 135 133 002
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 539 40 836 13 547 9 864
Zysk (strata) brutto 54 466 22 222 13 050 5 368
Zysk (strata) netto 47 451 18 347 11 369 4 432
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 45 610 17 170 10 928 4 146
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 841 1 177 441 284
Pełny dochód za okres 43 230 22 495 10 358 5 433
- Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 41 970 20 518 10 056 4 956
- Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 1 260 1 977 302 478
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 477 59 238 20 001 14 308
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 557) (29 872) (8 280) (7 215)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (41 149) (36 710) (9 859) (8 867)
Przepływy pieniężne netto, razem 7 771 (7 344) 1 862 (1 774)
Aktywa, razem 351 423 355 838 85 960 80 565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 092 145 766 35 735 33 003
Zobowiązania długoterminowe 21 451 2 586 5 247 585
Zobowiązania krótkoterminowe 124 641 143 180 30 488 32 417
Kapitał własny 205 331 210 072 50 225 47 562
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 196 958 202 228 48 177 45 786
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 8 373 7 844 2 048 1 776
Kapitał zakładowy 13 551 13 551 3 315 3 068
Liczba akcji (w szt.) 13 550 676 13 550 676 13 550 676 13 550 676
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,65 1,35 0,87 0,33
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,51 1,27 0,84 0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,65 1,35 0,87 0,33
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,51 1,27 0,84 0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,79 15,50 3,86 3,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,79 15,50 3,86 3,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,00 1,35 0,49 0,31
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa spr skons.pdf
Oświadczenie Zarządu spr skons.pdf
Opinia audytora spr skons za 2012 rok.pdf
Raport audytora spr skons za 2012 rok.pdf
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
w walucie
data przekazania: 2013-04-24
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
39-102 Lubzina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lubzina 34a
(ulica) (numer)
014 681 11 11 014 682 22 22
(telefon) (fax)
sekretariat@sniezka.pl www.sniezka.pl
(e-mail) (www)
8181433438 690527477
(NIP) (REGON)
Ernst&Young Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4g8xik

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-18 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2013-04-18 Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu
2013-04-18 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-18 Bożena Tabian Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik