Trwa ładowanie...
d326ajm

SONEL S.A. - Raport roczny R 2014

SONEL S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 407 53 193 13 942 12 632
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 432 8 273 2 013 1 965
Zysk (strata) brutto 8 672 8 413 2 070 1 998
Zysk (strata) netto 8 026 7 563 1 916 1 796
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 808 12 867 1 864 3 055
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 346 -5 561 -1 515 -1 321
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 193 -4 568 -762 -1 085
Przepływy pieniężne netto, razem -1 731 2 738 -413 650
Aktywa, razem 81 155 76 630 19 040 18 477
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 974 12 275 3 044 2 960
Zobowiązania długoterminowe 196 62 46 15
Zobowiązania krótkoterminowe 7 173 6 869 1 683 1 656
Kapitał własny 68 181 64 355 15 996 15 518
Kapitał zakładowy 1 400 1 400 328 338
Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,57 0,54 0,14 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,57 0,54 0,14 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,87 4,60 1,14 1,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,87 4,60 1,14 1,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,30 0,44 0,07 0,10
Podstawowe pozycje bilansu przeliczono na euro wg kursu średniego z tabel NBP z dnia 31 grudnia każdego roku. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pokazano w euro, po przeliczeniu wg średniego kursu obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów średnich NBP w publikowanych tabelach, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SONEL Pismo Zarządu do sprawozdania za 2014.pdf Pismo Prezesa Zarządu
SONEL Oświadczenie zarządu o wyborze biegłego 2014.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego do badania SF za 2014
SONEL Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego 2014.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia SF za 2014
SONEL Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.pdf Sprawozdanie Finansowe Sonel SA za 2014 rok
SONEL Sprawozdanie z działaności za 2014.pdf Sprawozdanie z Działalnosci Sonel SA za 2014
SONEL JSF opinia.pdf Opinia Bieglego Rewidenta do SF Sonel SA za 2014
SonelJSF raport.pdf Raport Bieglego Rewidenta do SF Sonel SA za 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SONEL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Wokulskiego | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (74) 85 83 800 | | (74) 85 83 809 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sonel@sonel.pl | | www.sonel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 884-00-33-448 | | 890236667 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
2015-03-20 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Wojciech Kwiatkowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hodij Dyrektor Finansowy
2015-03-20 Magdalena Andrzejewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm