Trwa ładowanie...
d1ywush

SONEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

SONEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1ywush
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 047 50 486 12 597 12 097
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 931 6 870 1 883 1 646
Zysk (strata) brutto 8 071 6 944 1 917 1 664
Zysk (strata) netto 7 251 6 374 1 722 1 527
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 504 13 055 2 969 3 128
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 185 -6 880 -1 231 -1 648
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 568 -3 939 -1 085 -944
Przepływy pieniężne netto, razem 2 751 2 236 653 536
Aktywa, razem 76 323 74530 18 404 18 231
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 315 11 578 2 969 2 832
Zobowiązania długoterminowe 62 206 15 50
Zobowiązania krótkoterminowe 6 909 6 738 1 666 1 648
Kapitał własny 64 009 62 952 15 434 15 398
Kapitał zakładowy 1 400 1 400 338 342
Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,52 0,46 0,12 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,52 0,46 0,12 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,57 4,50 1,10 1,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,57 4,50 1,10 1,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,44 0,40 0,10 0,10
Podstawowe pozycje bilansu przeliczono na euro wg kursu średniego z tabel NBP z dnia 31 grudnia każdego roku. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pokazano w euro po przeliczeniu wg średniego kursu obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów średnich NBP w publikowanych tabelach obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK BILANS AKTYWA na 31-12-2013.pdf Grupa Kapitałowa Aktywa 2013
GK BILANS PASYWA na 31-12-2013.pdf Grupa Kapitałowa Pasywa 2013
GK BILANS RACHUNEK WYNIKÓW na 31-12-2013.pdf Grupa Kapitałowa Rachunek wyników 2013
GK BILANS PRZEPŁYWY na 31-12-2013.pdf Grupa Kapitałowa Przepływy 2013
GK BILANS KAPITAŁY na 31-12-2013.pdf Grupa Kapitałowa Kapitały 2013
GK SONEL Pismo Zarządu do sprawozdania za 2013.pdf Grupa Kapitałowa Pismo Zarządu 2013
GK SONEL Oświadczenie zarządu o wyborze biegłego 2013.pdf Grupa Kapitałowa Oświadczenie o Biegłym 2013
GK SONEL Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego 2013.pdf Grupa Kapitałowa Oświadczenie o sporządzeniu SF 2013
GK Sonel Informacja dodatkowa za 2013 rok.pdf Grupa Kapitałowa Informacja Dodatkowa 2013
GK Sonel Skonsolidowane sprawozdanie z dzialalnosci za 2013 rok.pdf Grupa Kapitałowa Sprawozdanie z dzialaności 2013
GK Sonel opinia 2013 SSF.pdf Grupa Kapitałowa Opinia biegłego 2013
GK Sonel raport 2013 SSF.pdf Grupa Kapitałowa Raport biegłego 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SONEL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Wokulskiego | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (74) 85 83 800 | | (74) 85 83 809 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sonel@sonel.pl | | www.sonel.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 884-00-33-448 | | 890236667 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
2014-03-21 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Kwojciech Kwiatkowski Czlonek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Hodij Dyrektor Finansowy
2014-03-21 Magdalena Andrzejewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush