Trwa ładowanie...
d1bq25n
d1bq25n
espi

SONEL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. (9/2013)

SONEL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. (9/2013)
Share
d1bq25n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SONEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 22 maja 2013 r., na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Sekretarza. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2012 r. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012. 9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012. 10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2012 r. oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. 13.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2012 r. 14.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2012. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2012 r. 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ?Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2012 r. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2012 r. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2012 r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Stanisławowi Zajacowi - z wykonania obowiązków w 2012r. 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Jarosławowi Tuczko - z wykonania obowiązków w 2012r. 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2012r. 23.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 24.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL SA. 25.Podjęcie uchwał w
sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 26.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" 27.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel S.A., działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) przekazuje: 1.Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402? kodeksu spółek handlowych 2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami 3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Jednocześnie Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A., działajac zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust 1 pkt 3 dokumnetu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" w dniu 19.04.2013 r.
pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie sie 22.05.2013r. Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na stronie internetowej www.sonel.pl, w zakładce relacje inwestorskie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal WZA 2013.pdf | Projekty uchwał na WZA SONEL S.A. w dniu 22 maja 2013 r. | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA SONEL S.A. | | | | | | | | | |
| | Formularz Pelnomocnictwa WZA.pdf | Formularz pełnomocnictaw | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SONEL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-100 Świdnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Wokulskiego 11
(ulica) (numer)
(74) 85 83 800 (74) 85 83 809
(telefon) (fax)
sonel@sonel.pl www.sonel.pl
(e-mail) (www)
884-00-33-448 890236667
(NIP) (REGON)
d1bq25n

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI PREZES ZARZĄDU
2013-04-24 JOLANTA DROZDOWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bq25n

Podziel się opinią

Share
d1bq25n
d1bq25n