Trwa ładowanie...
d3xrqp1

Sprostowanie MSWiA po publikacji w "Naszym Dzienniku" (komunikat)

...

Share
d3xrqp1

05.08. Warszawa - MSWiA informuje:

Informujemy, że w artykule Anny Ambroziak pt.: "Powodzianie, radźcie sobie sami", opublikowanym w dniu 5 sierpnia 2009 r. w "Naszym Dzienniku", zawarte zostały nieprawdziwe informacje o rzekomo niedostatecznej pomocy udzielonej przez MSWiA ofiarom ostatnich klęsk żywiołowych, pomocy, która zdaniem autorki stanowi "kroplę w morzu potrzeb". Tymczasem MSWiA w większości przypadków przyznało pomoc w wysokości, o którą ubiegały się poszkodowane gminy.

Na wstępie należy zauważyć, że dane, którymi posługuje się p. A Ambroziak nie są aktualne i nie oddają stanu faktycznego.

d3xrqp1

W pierwszej kolejności Rząd pospieszył z pomocą osobom i rodzinom poszkodowanym przez czerwcowe i lipcowe powodzie, przyznając z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. W sumie z budżetu państwa uruchomiono ponad 30,2 mln zł, w szczególności:

- w województwie małopolskim - 12.094.550,- zł,

- w województwie podkarpackim - 8.377.000,- zł,

- w województwie dolnośląskim - 5.669.900,- zł,

d3xrqp1

- w województwie śląskim - 3.139.500,- zł,

- w województwie opolskim 948.400,- zł.

Obecnie straty te są weryfikowane przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej i okazują się w rzeczywistości niższe od zakładanych, np. samorządy z województwa podkarpackiego zmniejszyły kwotę, o którą występowały do Rządu, o 2,4 mln zł.

Ponadto dla dzieci z rodzin najbardziej poszkodowanych przez powodzie Rząd sfinansował wypoczynek letni. Na ten cel uruchomiono 1,464 mln zł. Trzeba dodać, że szybkie uruchomienie tych środków było możliwe dzięki pozytywnej opinii sejmowej komisji finansów publicznych, która rozszerzyła zakres stosowania właściwej rezerwy celowej.

d3xrqp1

Z województwa dolnośląskiego na kolonie skierowanych zostało 168 dzieci, na co budżet państwa przeznaczył 168.000,- zł. Z województwa podkarpackiego na kolonie skierowano 829 dzieci (829.000,- zł), z województwa małopolskiego - 420 dzieci (420.000,- zł), z województwa opolskiego - 47 dzieci (47.000,- zł).

II.

Trudno również zgodzić się z tezą artykułu, że jednostki samorządu terytorialnego zostały pozostawione same sobie.

Z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono znaczne środki finansowe na naprawę zniszczonej w czasie powodzi infrastruktury komunalnej. Tylko w tym roku Rząd uruchomił na pomoc dla poszkodowanych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 340 mln zł.

d3xrqp1

Kwota ta zawiera środki na odbudowę zniszczonej w wyniku czerwcowo-lipcowych powodzi infrastruktury drogowo-mostowej. I tak 117 gmin z terenu województwa małopolskiego otrzymało 46.650.000,- zł.; 87 gmin z województwa podkarpackiego otrzymało 41.800.000,- zł.; 36 gmin z województwa dolnośląskiego otrzymało 44.485.000,- zł; 14 gmin z województwa śląskiego otrzymało 7.110.000,- zł; 5 gmin z województwa opolskiego otrzymało 3.900.000,-zł.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niektórych jednostek samorządu terytorialnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że w uzasadnionych przypadkach, gdzie naprawa zniszczeń przekracza możliwości budżetowe gmin, udział własny w realizacji odbudowy może być zmniejszony, aż do pełnego sfinansowania zadania przez budżet państwa.

Należy również zwrócić uwagę na (przemilczany w artykule) fakt, że jednostki samorządu terytorialnego nie są w stanie usunąć wszystkich zniszczeń do końca obecnego roku budżetowego i obecnie występują o pomoc z budżetu państwa tylko odnośnie zadań, które mają szansę realizacji w br. Tytułem przykładu:

- Powiat Ropczycko-Sędziszowski, przy wstępnie oszacowanych stratach na 12,5 mln zł, wystąpił o dotację w wysokości 3 mln zł i taka kwota została uruchomiona z budżetu państwa;

d3xrqp1

- Gmina Ropczyce, przy stratach w wysokości 16 mln zł, otrzymała dotację w wysokości 4 mln zł. O przyznanie takiej kwoty wystąpiła gmina;

- Gmina Kłodzko, gdzie "straty są znacznie większe", jak bardzo "precyzyjnie" podaje "Nasz Dziennik", wnioskowała o przyznanie kwoty w wysokości 8 mln zł; tyle też otrzymała. Podkreślić należy, że są to dane początkowe i budżet państwa (wbrew twierdzeniom zawartym w artykule) będzie nadal dofinansowywał odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej przez ostatnie zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych.

III.

Dane dotyczące wielkości strat podawane w artykule nie zostały zweryfikowane w oparciu o dane posiadane przez administrację rządową, np.; straty w województwie podkarpackim, określone przez p. A Ambroziak na 382 mln zł, wynoszą po wstępnej weryfikacji 270 mln zł (błąd o ponad 100 mln zł).

d3xrqp1

IV.

Wspomniany w artykule program dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemi i huraganów w infrastrukturze mieszkalnej jest realizowany i zagwarantowany ustawowo (ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Dz. U. Nr 62, poz. 690 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że ww. artykuł powstał w celu udowodnienia z góry postawionej tezy, a jego treść nie przedstawia stanu faktycznego.

Jacek Sońta

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ sdd/

d3xrqp1

Podziel się opinią

Share
d3xrqp1
d3xrqp1