Trwa ładowanie...
d3x4ng3

STALPRODUKT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

STALPRODUKT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3x4ng3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 808 703 2 002 895 433 368 483 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 936 146 918 17 955 35 487
Zysk (strata) brutto 77 145 148 364 18 484 35 836
Zysk (strata) netto w tym: 59 834 116 790 14 336 28 209
zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 63 678 121 640 15 257 29 381
zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli -3 844 -4 850 -921 -1 172
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 216 092 97 384 51 776 23 378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -317 503 -57 434 -76 074 -13 801
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 101 359 -30 660 24 286 -7 333
Przepływy pieniężne netto, razem -52 9 290 -12 2 244
Aktywa razem 2 036 071 1 835 078 498 036 415 477
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 459 107 315 930 112 301 71 529
Zobowiązania długoterminowe 81 420 2 081 19 916 471
Zobowiązania krótkoterminowe 356 036 297 267 87 089 67 304
Kapitał własny w tym: 1 576 964 1 519 148 385 735 343 948
przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 1 564 450 1 502 783 382 675 340 242
przypadający na udziały nie dające kontroli 12 514 16 365 3 061 3 705
Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 290 3 045
Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,99 17,55 2,15 4,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 234,49 225,90 57,36 51,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,50 0,85
1. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2012 r. i wynoszącego 4,0882. oraz 4,4168 na dzień 31.12.2011 r.- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1736. zł dla roku 2012 oraz 4,1401 dla roku 2011.2. Do wyliczenia zysku na jedną akcje zwykłą przyjęto 6.655.267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69.733 akcje własne skupione przez Emitenta.3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 za rok 2010.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrócone skonsolid. sprawozdanie finans. (QSr42012).pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 r.
Kwartalna informacja finansowa (QSr42012).pdf Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2012 r.
Informacja dodatkowaza (QSr4 2012).pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ng3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | STALPRODUKT SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPRODUKT | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 32-700 | | Bochnia | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wygoda | | 69 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 014 615 10 00 | | 014 615 11 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@stalprodukt.pl | | stalprodukt.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 868-000-07-75 | | 850008147 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2013-02-28 Antoni Noszkowski Członek Zarządu - Dyrektor Finasowy
2013-02-28 Józef Ryszka Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ng3

Podziel się opinią

Share
d3x4ng3
d3x4ng3