Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

STARHEDGE S.A. - Informacja o podjętych uchwałach w dniu 21 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym ...

STARHEDGE S.A. - Informacja o podjętych uchwałach w dniu 21 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia i Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Emitenta (74/2014)
Share
d45sdtf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjętych uchwałach w dniu 21 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia i Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki STARHEDE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 21 lipca 2014 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 21 lipca 2014 roku obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego rozpoczęcie miało miejsce w dniu 8 lipca 2014 roku, zostały zakończone w wyniku omówienia wszystkich zagadnień przewidzianych porządkiem obrad. Ponadto Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. informuje o wyborze w dniu 21 lipca 2014 roku: a) nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Pana Krzysztofa Majkowskiego ? aktualnie pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Midas S.A. Pan
Krzysztof Majkowski w 1988 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (Technika Świetlna). W latach 1988-1991 zajmował stanowisko Managera w Show Service Zurich. Następnie od 1991 r. do 2003 r. był Dyrektorem Zarządzającym sieci handlu detalicznego Chrispol a od 2003 r. Prezesem Zarządu spółki Performance Marketing Group Sp. z o.o. Ponadto od 2009 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki: Amicomm Sp.zo.o. zajmującej się działalnością w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej oraz Travers Consulting sp. z o.o. Pan Krzysztof Majkowski w latach 2006-2009 był Członkiem Zarządu w spółce deweloperskiej Nord Development Sp. z o.o. Pan Krzysztof Majkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
Spółki. Pan Krzysztof Majkowski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pana Artura Zdybickiego ? absolwenta Szkoły Głównej Handlowej na kierunku menadżerskim oraz studiów MBA- Danube University Krems (Austria), specjalizującego się w doradztwie strategicznym oraz ?Project Management?. Pan Artur Zdybicki pełnił funkcje kierownicze w międzynarodowych korporacjach takich jak: Mondi Świecie S.A., Frantschach Packaging AG oraz E.ON Energie. Od 2003 do 2013 roku związany ze spółką Polenergia S.A. należącej do Grupy Kulczyk Investments, w której był akcjonariuszem a w latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2010 roku do stycznia 2013 roku kierował projektem mającym na celu realizację morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim uzyskując pierwsze w Polsce decyzje lokalizacyjne oraz warunki przyłączeniowe o mocy 1200 MW. W latach 2013-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Fair Minds Consulting Group sp. z o.o. Od
stycznia 2014 roku do chwili obecnej jest Partnerem w Spółce Delta Capital Group sp. z o.o. prowadzącej działalność w sektorze finansowym. z Pan Artur Zdybicki ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych SSP i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Artur Zdybicki, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. b) Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) ze skutkiem na dzień 1 września 2014 roku w osobie Pana Grzegorza Figurskiego. Pan Grzegorz Figurski jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, który w swoim dorobku zawodowym początkowo był związany z rynkiem medialnym, gdzie zajmował się formatowaniem 14 stacji radiowych, m.in. w
ramach grupy 4Media. Od roku 2006 zaangażowany w branżę finansową i energetyczną, w której do dzisiaj zajmuje się zarządzaniem sprzedażą i marketingiem. Przez ponad 6 lata tworzył zespoły sprzedażowe oraz nimi zarządzał w spółkach o profilu działalności FSM oraz Forex. Ukończył prestiżową akademię Brian Tracy International, gdzie pogłębił wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu i negocjacji. Przez ostatnie lata reprezentował podmioty prowadzące działalność na rynku FOREX dla których tworzył unikalne systemy CRM łączące zarządzanie czasem agentów z systemem prowizyjnym rozliczającym zarobki. W kolejnych latach wprowadzał i promował na rynku niemieckim działalność tych podmiotów w ramach podjętych przez nie planów rozwojowych. Obecnie pełni m.in. funkcje Prezesa Zarządu w spółce PHGF będącej właścicielem licencji Brokerskiej w Bułgarii z prawem do działania na terenie całej Unii Europejskiej w zakresie wszelkich instrumentów finansowych. Broker posiada unikalne rozwiązania na rynku FOREX. Pan Grzegorz Figurski
jest zaangażowany w działalność negocjacyjną w sektorze obrotu i dystrybucji energii poprzez giełdową spółkę G-Energy S.A. w której był Prezesem Zarządu od lutego ? lipca 2014 roku. Pomysłodawca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie dystrybucji energii oraz ograniczenia zużycia energii w jednostkach samorządu terytorialnego i obiektach komercyjnych i handlowych. Pan Grzegorz Figurski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Grzegorz Figurski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd Spółki informuje również, że oprócz treści uchwał podjętych w dniu 21 lipca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STARHEDGE S.A., z
dniem 21 lipca 2014 roku w siedzibie Spółki znajduje się do wglądu dla akcjonariuszy Spółki zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW ?Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki STARHEDGE S.A. (dawniej Global Energy S.A.) w roku 2013?. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalcznik do raportu biezacego 74 z dnia 22 07 2014.pdf | Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 21 lipca 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf