Trwa ładowanie...
d49uo06
d49uo06
espi

STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji własnych (6/2015)

STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji własnych (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49uo06

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | RAPORT UNI - PL nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) informuje, że działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku, oraz na podstawie uchwały Zarządu, w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych, w dniu 26 stycznia 2015 roku doszło do zmiany stanu posiadania akcji własnych w związku z nabyciem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 10.633 akcji własnych Spółki po średniej cenie jednostkowej za jedną akcję wynoszącej 2,70 zł. Ponadto Zarząd informuje, że akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, w dniu nabycia reprezentowały 0,19 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,19 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Ilość akcji własnych posiadanych na dzień 26 stycznia 2015 przez Spółkę łącznie z opisanymi powyżej nabytymi akcjami wynosi 616.000 co stanowi 11,02 proc. kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 11,02 proc.
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd podkreśla, że powyższe nie wyłącza dalszej realizacji programu skupu akcji własnych, o którego postępach Spółka będzie informować na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami i wytycznymi przyjętej strategii inwestycyjnej dążącymi do maksymalizacji zysków i wartości Spółki. Równolegle w nawiązaniu do treści odnoszących się w opublikowanym Sprawozdaniu Finansowym za 3 kwartał bieżącego roku w stosunku do dalszego kierunku rozwoju Spółki Zarząd wskazuje, że proces oraz efekt skupu akcji własnych powinien przynieść oczekiwany efekt w I kwartale 2015, jak również dotychczas prowadzonych działań inwestycyjnych objętych strategią STARHEDGE. Niniejszy raport przekazano do publicznej wiadomości zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1 p. XVII
(ulica) (numer)
22 620 31 76 22 654 11 75
(telefon) (fax)
biuro@starhedge.pl www.starhedge.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu Moshe Hayman

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49uo06

Podziel się opinią

Share
d49uo06
d49uo06