Trwa ładowanie...
dhp8n9h

SWISSMED - Rejestracja obniżenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego, umorzenia akcji i zm ...

SWISSMED - Rejestracja obniżenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego, umorzenia akcji i zmiany Statutu Spółki (4/2015)

Share
dhp8n9h

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja obniżenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego, umorzenia akcji i zmiany Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka?, ?Emitent") informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. zostało doręczone Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 lutego 2015 r. o zarejestrowaniu: a) zmiany § 7 Statutu Spółki, b) obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 61.182.234 zł do kwoty 61.182.230 zł, tj. o kwotę 4 zł, c) umorzenia 4 (czterech) akcji zwykłych na okaziciela, d) zmiany wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł na kwotę 10 zł oraz proporcjonalnego zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki do 6.118.223 sztuk akcji, e) zmiany oznaczenia serii akcji Spółki w ten sposób, iż wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii: B, C, D, E, F, G, H, I zostały oznaczone jako seria B, f) wykreślenia kapitału docelowego w kwocie 35.000.000 zł. Powyżej wskazane zmiany zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu w dniu 27 lutego 2015 r. w związku z uchwałami podjętymi przez NWZ Spółki w dniu
28.11.2014 r., które zostały opublikowane raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 28.11.2014 r. W wyniku zarejestrowania powyższych zmian, wysokość oraz struktura kapitału zakładowego przedstawiają się następująco: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł i dzieli się na 6.118.223 akcje o wartości nominalnej 10 zł każda, tj.: a) 872.800 akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł; b) 5.245.423 akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 52.454.230 zł. Ponadto obecnie, w wyniku wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego ? rejestru przedsiębiorców, brak jest wpisu odnoszącego się do kapitału docelowego. Ogólna liczba głosów wynikająca, ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi: 6.118.223 głosy. Emitent informuje również, iż z chwilą obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 61.182.234 zł do kwoty 61.182.230 zł, tj. o kwotę 4 zł, o którym mowa powyżej, nastąpiło umorzenie 4
(czterech) akcji na okaziciela Spółki, zgodnie z uchwałą nr 4 NWZ Spółki z dnia 28.11.2014 r. oraz w/w postanowieniem sądu rejestrowego. Liczba głosów odpowiadająca 4 (czterem) umorzonym akcjom wynosi: 4 (cztery) głosy. Umorzenie akcji nastąpiło za zgodą akcjonariusza bez wypłaty wynagrodzenia za umarzane akcje (umorzenie dobrowolne i nieodpłatne). Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego ich scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegają 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i obecnej cenie rynkowej kształtującej się na poziomie ok. 25 groszy, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt byłby istotnie wyższy od wartości umorzonych akcji, co naruszałoby interesy
akcjonariuszy. Po dokonanym umorzeniu 4 (czterech akcji) wysokość kapitału zakładowego wynosi: 61.182.230 zł, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uwzględniając dokonaną jednocześnie zmianę wartości nominalnej i liczby akcji, wynosi: 6.118.223 głosy. W związku z zarejestrowaną zmianą § 7 Statutu Spółki, Emitent informuje, że zestawienie zmian Statutu, jak również tekst jednolity Statutu uwzględniający przedmiotowe zmiany, opublikowany został raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 29.10.2014 r. W załączeniu Emitent przedkłada tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 7 NWZ z dnia 28.11.2014 r., opublikowaną raportem bieżącym nr 7/2014, oraz treść zarejestrowanej przez sąd rejestrowy zmiany Statutu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu oraz zarejestrowane zmiany.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki oraz zarejestrowana zmiana par 7 Statutu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SWISSMED | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 80-215 | | Gdańsk | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wileńska | | 44 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058- 524-15-15 | | 058 - 524-15-25 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | swissmed@swissmed.com.pl | | www.swissmed.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 583-21-06-510 | | 191244745 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

Podziel się opinią

Share
dhp8n9h
dhp8n9h