Trwa ładowanie...
duki2v3

SYGNITY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

SYGNITY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

Share
duki2v3

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-10-01 do 2013-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-10-01 do 2013-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 357 904 | 347 750 | 85 638 | 86 048 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 16 329 | 2 902 | 3 907 | 718 | |
| | Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 11 175 | (1 412) | 2 674 | (349) | |
| | Zysk netto | 9 333 | 1 504 | 2 233 | 372 | |
| | Zysk netto przypadający na jedną akcję | 0,79 | 0,12 | 0,19 | 0,03 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 11 886 | 11 886 | 11 886 | 11 886 | |
| | Całkowity zysk ogółem | 9 496 | 2 010 | 2 272 | 497 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 495 | 11 568 | 3 468 | 2 862 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16 854) | (10 064) | (4 033) | (2 490) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (26 180) | (39 086) | (6 264) | (9 672) | |
| | | Stan na 30.06.2013 | Stan na 30.09.2012 | Stan na 30.06.2013 | Stan na 30.09.2012 | |
| | Aktywa obrotowe razem | 152 356 | 159 365 | 35 193 | 38 739 | |
| | Aktywa trwałe razem | 228 493 | 239 036 | 52 779 | 58 106 | |
| | Suma aktywów | 380 849 | 398 401 | 87 972 | 96 845 | |
| | Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 106 856 | 179 309 | 24 683 | 43 587 | |
| | Zobowiązania długoterminowe razem | 58 515 | 13 438 | 13 516 | 3 267 | |
| | Kapitały własne razem | 215 478 | 205 654 | 49 773 | 49 991 | |
| | Suma pasywów | 380 849 | 398 401 | 87 972 | 96 845 | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 336 780 | 299 460 | 80 584 | 74 099 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 17 747 | 2 037 | 4 246 | 504 | |
| | Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 12 366 | (2 358) | 2 959 | (583) | |
| | Zysk netto | 10 716 | 1 565 | 2 564 | 387 | |
| | Zysk netto przypadający na jedną akcję | 0,90 | 0,13 | 0,22 | 0,03 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 11 886 | 11 886 | 11 886 | 11 886 | |
| | Całkowity zysk ogółem | 10 706 | 1 520 | 2 562 | 376 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 447 | 20 591 | 4 175 | 5 095 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16 794) | (7 834) | (4 018) | (1 938) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (29 336) | (40 808) | (7 019) | (10 098) | |
| | | Stan na 30.06.2013 | Stan na 30.09.2012 | Stan na 30.06.2013 | Stan na 30.09.2012 | |
| | Aktywa obrotowe razem | 129 166 | 135 048 | 29 836 | 32 828 | |
| | Aktywa trwałe razem | 274 868 | 284 578 | 63 492 | 69 176 | |
| | Suma aktywów | 404 034 | 419 626 | 93 328 | 102 004 | |
| | Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 108 355 | 180 083 | 25 029 | 43 775 | |
| | Zobowiązania długoterminowe razem | 57 331 | 12 229 | 13 243 | 2 973 | |
| | Kapitały własne razem | 238 348 | 227 314 | 55 056 | 55 256 | |
| | Suma pasywów | 404 034 | 419 626 | 93 328 | 102 004 | |
| | W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz 30 września 2012 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok obrachunkowy zakończone 30 czerwca 2013 roku i 30 września 2011 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:- Bilans4,3292 PLN - 30.06.2013 4,1138 PLN - 30.09.2012 - Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych 4,1793 PLN - III kwartały roku obrotowego 2012/2013 4,0413 PLN - III kwartały roku obrotowego 2011/2012 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sygnity S.A. 2013.06.30.pdf Śródroczne rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sygnity S.A. 2013.06.30

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-14 | | | | | | | |
| | | SYGNITY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | inwestorzy@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 586-000-52-93 | | 190407926 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-14 Janusz R. Guy Prezesa Zarządu
2013-08-14 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2013-08-14 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2013-08-14 Bogdan Zborowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2013-08-14 Dariusz Śliwowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

Podziel się opinią

Share
duki2v3
duki2v3