Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

TABLEO S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (4/2015)

TABLEO S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (4/2015)
Share
d410uhw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TABLEO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TABLEO S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od spółki BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ?Akcjonariusz?), w imieniu której działa Marta Magdalena Forszpaniak ? Prezes Zarządu, sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami), iż w wyniku zawarcia przez Akcjonariusza w dniu 8 kwietnia 2015 roku transakcji kupna akcji na rynku NewConnect nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Tableo S.A., powodująca przekroczenie progu 50% w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 22.100 sztuk akcji na okaziciela spółki Tableo S.A., uprawniających łącznie do 0,82%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 0,82% głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 1.764.791 sztuk akcji na okaziciela spółki Tableo S.A., uprawniających łącznie do 65,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie do wykonywania 65,36% głosów na walnym zgromadzeniu. W okresie najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Emitenta. Ponadto Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TABLEO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TABLEO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
14-200 Iława
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 13
(ulica) (numer)
+89 648 75 59 +89 648 21 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
744-17-95-363 280563750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Beata Cwalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw