Trwa ładowanie...
d3elr69
Parkiet
chiny

Tanie chińskie oferty na A2

PBG i Hydrobudowa są w konsorcjum z irlandzkim SRB, które złożyło najkorzystniejsze oferty na budowę dwóch odcinków A2.
Share
Tanie chińskie oferty na A2
Źródło: Jupiterimages
d3elr69

Budowę 91-km fragmentu autostrady A2 Stryków-Konotopa GDDKiA szacowała na około 5,7 mld zł. W pięciu przetargach na budowę poszczególnych odcinków tej trasy złożono 37 ofert. Najniższe opiewają w sumie na około 3 mld zł.

Chińczycy złożyli najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na budowę w sumie 50 km trasy za 1,3 mld zł. Kosztorys inwestora opiewał na 2,8 mld zł. Wraz z nimi inwestycje miałaby realizować polska Decoma, specjalizująca się jak dotąd w budownictwie mieszkaniowym.

Je­den - 29,2-km od­ci­nek chcą wy­bu­do­wać za 754,5 mln zł, pod­czas gdy zgod­nie z kosz­torysem war­tość prac sza­co­wa­na by­ła na 1,7 mld zł. Ofer­tę po­ni­żej 1 mld zł zło­ży­ło też kon­sor­cjum firm SRB i Hy­dro­bu­do­wa Pol­ska. Mo­sto­stal War­sza­wa i Bu­di­mex Dro­mex osza­co­wa­ły koszt od­po­wied­nio na 1,08 mld i 1,098 mld zł. Oferty tych spółek były wyższe od propozycji Chiń­czy­ków na bu­do­wę ko­lej­ne­go 20-km frag­men­tu tra­sy. Droż­sze ofer­ty niż kon­ku­ren­cja ze Wscho­du zło­ży­ły też kon­sor­cja, w któ­rych znaj­do­wa­ły się Mo­ta En­gil, NDI, Mo­sty Łódź czy PBG, Apri­va i Hy­dro­bu­do­wa. To ostat­nie w przy­pad­ku wy­klu­cze­nia Chiń­czy­ków z in­we­sty­cji miałoby naj­więk­sze szan­se na prze­ję­cie kon­trak­tu. Je­go ofer­ta by­ła kolej­ną naj­niż­szą - o oko­ło 110 mln zł wyż­szą od zwy­cię­skiej.

d3elr69

Irlandzki SRB Civil Engineering złożył najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach. Zadeklarował, że dwa odcinki drogi o łącznej długości 24 km wybuduje za 1,03 mld zł, podczas gdy kosztorys opiewał na 1,7 mld zł. Inwestycje miałby realizować z: PBG, Aprivą, Hydrobudową i Henpolem.Jeden odcinek trasy o długości 16,9 km chcą wybudować za 706 mln zł. Drugą w kolejności ofertę - na 843 mln zł - złożył Mostostal Warszawa. Budimex przeszacował koszt prac o 200 mln zł w stosunku do kosztorysu, który przewidywał, że pochłoną one 1 mld zł.

SRB razem z m.in. PBG i Hydrobudową złożyło też najkorzystniejszą ofertę na budowę 7,1-km fragmentu drogi. Jej wartość to 330 mln zł. To 50 proc. ceny przewidzianej w kosztorysie.

Najkorzystniejszą ofertę na ostatni z pięciu odcinków drogi złożył Strabag. Oszacował, że wybuduje 17,6 km autostrady za 643,8 mln zł. Konsorcjum PBG, Apriva i Hydrobudowa przegrało z nim o 10 mln zł. Budimex Dromex złożył ofertę o 20 mln zł wyższą niż Austriacy, a Bilfingr Berger Polska wraz z PRM Mosty Łódź - o około 200 mln zł wyższą. Inwestor był gotów zainwestować w budowę tego odcinka drogi 1 mld zł.

Firmy mają czas na złożenie odwołań. A to, że zostaną one złożone, jak oceniają eksperci, jest nieuniknione. Ostatecznych wykonawców poznamy we wrześniu. Prace projektowe mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Budowa drogi ma zostać zakończona do maja 2012 r.

Agnieszka Stefańska
PARKIET

d3elr69

Podziel się opinią

Share
d3elr69
d3elr69