Trwa ładowanie...
d2g32mr
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d2g32mr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. dane przekształc. dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 13 603 101 14 213 704 3 254 097 3 365 704
Zysk operacyjny 1 546 941 1 713 376 370 055 405 715
Zysk przed opodatkowaniem 1 312 496 1 545 387 313 972 365 937
Zysk netto 1 053 058 1 264 187 251 910 299 350
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 048 701 1 216 294 250 868 288 009
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 4 357 47 893 1 042 11 341
Pozostałe całkowite dochody (17 390) 46 994 (4 160) 11 128
Łączne całkowite dochody 1 035 668 1 311 181 247 750 310 478
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 031 283 1 260 990 246 701 298 593
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 4 385 50 191 1 049 11 885
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,60 0,69 0,14 0,16
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 940 801 3 362 223 464 273 796 151
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 440 852) (2 897 620) (583 894) (686 136)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 247 784 (37 496) 59 274 (8 879)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (252 267) 427 107 (60 347) 101 136
1 kolumna / stan na 30.09.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 3 kolumna / stan na 30.09.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 28 281 793 27 567 008 6 773 271 6 647 137
Aktywa obrotowe 3 841 613 4 755 521 920 037 1 146 683
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 13 683 33 041 3 277 7 967
Aktywa razem 32 137 089 32 355 570 7 696 585 7 801 787
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 098 610 2 112 931
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 106 785 17 327 165 4 336 436 4 178 039
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 30 306 466 334 7 258 112 446
Kapitał własny razem 18 137 091 17 793 499 4 343 694 4 290 485
Zobowiązania długoterminowe 10 140 596 9 304 341 2 428 594 2 243 524
Zobowiązania krótkoterminowe 3 859 402 5 257 730 924 297 1 267 778
Zobowiązania razem 13 999 998 14 562 071 3 352 891 3 511 302
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 6 272 805 8 058 391 1 500 563 1 908 170
Zysk operacyjny 15 360 210 996 3 674 49 962
Zysk przed opodatkowaniem 1 113 986 1 657 179 266 485 392 408
Zysk netto 1 102 690 1 628 215 263 782 385 550
Pozostałe całkowite dochody (31 224) 43 881 (7 469) 10 391
Łączne całkowite dochody 1 071 466 1 672 096 256 313 395 941
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,63 0,93 0,15 0,22
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 806 598 674 12 632 141 762
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (395 702) (531 867) (94 659) (125 942)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 338 491 (71 002) 80 973 (16 813)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (4 405) (4 195) (1 054) (993)
1 kolumna / stan na 30.09.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 3 kolumna / stan na 30.09.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 27 628 982 25 968 345 6 616 928 6 261 657
Aktywa obrotowe 1 286 755 1 993 786 308 168 480 755
Aktywa razem 28 915 737 27 962 131 6 925 096 6 742 412
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 098 610 2 112 931
Kapitał własny razem 20 181 644 19 443 162 4 833 348 4 688 262
Zobowiązania długoterminowe 6 309 340 5 576 565 1 511 038 1 344 658
Zobowiązania krótkoterminowe 2 424 753 2 942 404 580 710 709 492
Zobowiązania razem 8 734 093 8 518 969 2 091 748 2 054 150
Powyższe dane finansowe narastająco za III kwartał 2014 i 2013 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2014 roku - 4,1755 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku - 4,1803 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - 4,2231 PLN/EUR).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TAURON PE skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1-3Q 2014.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za okres 9 m-cy zakończonych 30 września 2014 r.
TAURON PE jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1-3Q 2014.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za okres 9 m-cy zakończonych 30 września 2014 r.
TAURON PE pozostałe informacje do raportu QSr 3Q 2014.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-114 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ks. P. Ściegiennego 3
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron-pe.pl www.tauron-pe.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)
d2g32mr

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2014-11-13 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g32mr

Podziel się opinią

Share
d2g32mr
d2g32mr