Trwa ładowanie...
dfr0x3p

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Telestrada przez Prezesa Zarządu Telestrad...

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Telestrada przez Prezesa Zarządu Telestrada S.A (1/2011)

Share
dfr0x3p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELESTRADA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Telestrada przez Prezesa Zarządu Telestrada S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacjio niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, oraz na podstawie art 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych Prezes Zarządu Emitenta?Telestrada S.A (notowana na rynku NewConnect) złożył do spółki zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A.1) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu,2) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela Telestrada S.A, serii G3) data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 17 stycznia 2011 r.4) opis transakcji:Nabycie akcji serii G w liczbie 400 000 sztuk nastąpiło w wyniku
zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku wykonania prawa z warrantów o wartości nominalnej 0,50 gr. za sztukę.5)liczba akcji posiadanych przed wykonaniem prawa z warrantów: 963.134 sztuki co stanowiło 37,89% w kapitale zakładowym emitenta6)liczba przysługujących głosów z akcji przed wykonaniem prawa z warrantów: 1.663.134 co stanowiło 51,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.7)Liczba akcji posiadanych po wykonaniu prawa z warrantów: 1.363.134 sztuki co stanowi 40,79% w kapitale emitenta.8)Liczba przysługujących głosów z akcji po wykonaniu prawa z warrantów: 2.063.134 co stanowi 51,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfr0x3p

| | | TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELESTRADA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 203 00 00 | | 22 489 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.zarzadu@telestrada.pl | | www.telestrada.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 544-10-14-413 | | 006229011 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfr0x3p

Podziel się opinią

Share
dfr0x3p
dfr0x3p