Trwa ładowanie...
d3x7fe5
espi

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. (79/2012)
Share
d3x7fe5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELESTRADA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota: "Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 53.550 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji pakietowej zbycia akcji na rzecz Spółki w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert odkupu akcji własnych Telestrada S.A. 1 Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu 2 Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. - 53550 sztuk 3 Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 7 listopada
2012 r. 4 Opis transakcji: Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej w dniu 30 października 2012 r. po cenie 20 zł za jedną akcję. 5 Stan posiadania akcji przed zbyciem: Przed zbyciem 1.276.578 akcje, co stanowiło 38,20% w kapitale oraz 48,90% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A. 6 Stan posiadania po zbyciu: Na dzień 30 października spóka posiada 1.223.028 akcji , co stanowi 36,60% w kapitale oraz 47,60% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A. 7 Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5