Trwa ładowanie...
d2gsihe

TELL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

TELL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2gsihe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 263 865 293 165 62 661 70 229
Zysk z działalności operacyjnej 11 515 12 541 2 734 3 004
Zysk brutto 10 901 12 122 2 589 2 904
Zysk netto 8 571 9 316 2 035 2 232
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 168 8 336 1 227 1 997
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 671 -1 455 -397 -349
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 255 -9 504 -2 910 -2 277
Przepływy pieniężne netto, razem -8 758 -2 623 -2 080 -628
Aktywa, razem 122 823 134 950 29 616 33 010
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 098 74 744 16 179 18 283
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 545 9 133 1 819 2 234
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 59 553 65 611 14 360 16 049
XIII. Kapitał własny 55 725 60 206 13 437 14 727
XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 022 1 136 246 257
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 5 396 769 6 242 322 5 396 769 6 242 322
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,59 1,49 0,38 0,36
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,59 1,49 0,38 0,36
XVIII. Liczba akcji w sztukach 5 110 847 5 678 030 5 110 847 5 678 030
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,90 10,60 2,63 2,59
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,90 10,60 2,63 2,59
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list do inwestorów-skonsolidowany 2013.pdf List do inwestorów-Grupa TELL
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2013- raport skonsolidowany.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego-Grupa TELL
Raport biegłych-Grupa Tell.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta-Grupa TELL
Grupa_SF2013.pdf Sprawozdanie Finansowe 2013-Grupa TELL
Grupasprawozdaniezarządu2013.pdf Sprawozdanie Zarządu 2013-Grupa TELL

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | TELL S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Stanisław Górski Członek Zarządu
2014-03-21 Robert Krasowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jolanta Stachowiak Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

Podziel się opinią

Share
d2gsihe
d2gsihe