Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

TERMO-REX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA (30/2012)

TERMO-REX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA (30/2012)

Share
d4s2fm4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TERMO-REX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał ? poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) ? na dzień 3 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w związku z zamiarem podjęcia działań zmierzających do zmiany rynku notowań papierów wartościowych Spółki i ich przeniesienia z notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do notowań na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii C1, serii C2 i serii C3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (wprowadzenie nowego paragrafu), treść proponowanej zmiany, (2) projekty uchwał
objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Barbara Krakowska ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZAL 1 - Ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | ZAL 2 - Projekty uchwal na NWZ.pdf | Projekt uchwał na NWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4