Trwa ładowanie...
d1zz9ea

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotow...

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 (7/2014)

Share
d1zz9ea

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której poparła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013. Zgodnie z uchwałą Rada Nadzorcza rekomenduje, aby zysk w wysokości 15 721 651,00 zł podzielić w następujący sposób: - zysk w kwocie 9 540 236,72 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki (co daje 0,04 zł na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 10 907 oraz 0,06 zł na każdą akcję uprzywilejowaną), z uwzględnieniem faktu, iż część wskazanej powyżej kwoty w wysokości 4 770 118,36 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście złotych trzydzieści sześć groszy) została wypłacona Akcjonariuszom Spółki w dniu 25.10.2013 r., tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013. W związku z
powyższym, do wypłaty pozostałaby kwota 4 770 118,36 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście złotych trzydzieści sześć groszy), co daje 0,02 zł na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 10 907 oraz 0,03 zł na każdą akcję uprzywilejowaną; - zysk w kwocie 6 181 414,28 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty zaliczki dywidendowej. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zz9ea

| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (058) 511 20 00 | | (058) 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tf@tfskok.pl | | www.tfskok.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-13-52-500 | | 191760145 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-11 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-03-11 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zz9ea

Podziel się opinią

Share
d1zz9ea
d1zz9ea