Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

TOYA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

TOYA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d9simqv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży 196 530 184 800 47 013 43 759
Zysk na działalności operacyjnej 27 256 27 716 6 520 6 563
Zysk przed opodatkowaniem 26 636 26 877 6 372 6 364
Zysk netto 21 405 21 524 5 120 5 097
Całkowite dochody netto 22 275 21 454 5 329 5 080
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 586 75 369 75 586 75 369
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,28 0,07 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 195) 34 059 (1 721) 8 065
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 880) 988 (689) 234
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 991 (34 039) 2 629 (8 060)
Przepływy pieniężne netto razem 916 1 008 219 239
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 2014 31 grudnia 2013 30 września 2014 31 grudnia 2013
XII. Aktywa trwałe 27 978 25 401 6 701 6 125
XIII. Aktywa obrotowe 171 112 138 386 40 979 33 369
XIV. Aktywa razem 199 090 163 787 47 681 39 493
XV. Zobowiązania długoterminowe 884 164 212 40
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 67 345 42 592 16 129 10 270
XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 130 861 119 057 31 340 28 708
XVII. Kapitał własny razem 130 861 121 031 31 340 29 184
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SFMSSFGrupaToyaIIIkwartal2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania: 2014-11-05
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
ir@yato.pl www.yato.pl
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)
d9simqv

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2014-11-05 Dariusz Hajek Wiceprezes Zarządu
2014-11-05 Maciej Lubnauer Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv