Trwa ładowanie...
d4b07qb
d4b07qb
espi

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o udzieleniu poręczenia przez spółkę zależną od Emitenta (21/2011)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o udzieleniu poręczenia przez spółkę zależną od Emitenta (21/2011)
Share
d4b07qb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o udzieleniu poręczenia przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zarząd Trakcja Polska S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2011 spółka zależna od Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (dalej: "PRKiI") udzieliła Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") solidarnego poręczenia za zobowiązania Emitenta, w związku z umową kredytową o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym w kwocie 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) (dalej: "Umowa") zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem.Wysokość poręczenia udzielonego przez PRKiI: oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, z późn zm) do kwoty 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).Okres na jaki zostało udzielone poręczenie: 24 miesiące od dnia rozwiązania Umowy.Warunki finansowe, na jakich zostało udzielone poręczenie: poręczenie zostało
udzielone bez wynagrodzenia.Charakter powiązań istniejących pomiędzy PRKiI a podmiotem, który zaciągnął kredyt - Emitentem: PRKiI jest spółką zależną kredytobiorcy - Emitenta (100 % posiadanych akcji).Wartość poręczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A.Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA POLSKA S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59 XVIII p.
(ulica) (numer)
22-628 62 63 22-474 12 85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d4b07qb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-04-04 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b07qb

Podziel się opinią

Share
d4b07qb
d4b07qb