Trwa ładowanie...
d396mjw

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości (15/2015)

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości (15/2015)

Share
d396mjw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA PRKiI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z Grupą mBank umowy o łącznej wartości 72.400.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Umową o najwyższej wartości jest Umowa kredytowa o kredyt odnawialny do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), dalej zwana ?Umową?, zawarta przez Spółkę z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (?Bank?). W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu Umowy. Kredyt uzyskany na podstawie Umowy zostanie przeznaczony na finansowanie realizacji kontraktów Spółki. Okres kredytowania: do dnia 28 kwietnia 2017 r. Zabezpieczenia: 1. hipoteka umowna do kwoty 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki stanowiącej odrębną nieruchomość i posadowionej na tym gruncie, 2. weksel in blanco
wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki, 3. cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu umowy 90/132/121/00/170000/10/I/I, 4. oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1376, z późn. zm.) Odsetki od kredytu równe będą zmiennej stopie procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN, z zastrzeżeniem, że jeżeli stopa bazowa będzie ujemna, to Spółka i Bank przyjmują, że wynosi 0 (słownie: zero) i będzie powiększona o marżę Banku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Grupą mBank w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@grupatrakcja.com | | www.grupatrakcja.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Jarosław Tomaszewski Prezes Zarządu
2015-05-08 Marira Szustak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

Podziel się opinią

Share
d396mjw
d396mjw