Trwa ładowanie...
dgnxf62

TRAKCJA S.A. - Konwersja obligacji serii D na akcje serii H oraz rejestracja akcji serii H w Kraj...

TRAKCJA S.A. - Konwersja obligacji serii D na akcje serii H oraz rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (15/2013)

Share
dgnxf62

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Konwersja obligacji serii D na akcje serii H oraz rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., nr 10/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. oraz raportu nr 14/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. na podstawie uchwały nr 126/13 z dnia 18 lutego 2013 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nastąpiła zamiana 131 obligacji serii D, wyemitowanych w dniu 31 stycznia 2013 r. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 12 stycznia 2013 r., oznaczonych kodem PLTRKPL00071 ("Obligacje"), na 119.090.904 akcji serii H Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem PLTRKPL00014 ("Akcje"). Zamiana Obligacji na Akcje nastąpiła poprzez zarejestrowanie w dniu 28 lutego 2013 r. Akcji na stosownych kontach ewidencyjnych prowadzonych w KDPW (oraz na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Obligacji) z
jednoczesnym wyrejestrowaniem Obligacji z tych kont. Po dokonaniu zamiany Obligacji na Akcje wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 35.119.638,40 złotych i podzielony jest na 351.196.384 akcji, dających prawo do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Udział Akcji po dokonaniu zamiany w kapitale zakładowym Spółki oraz na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 33,91%. Na dzień publikacji niniejszego raportu, pozostałe 66 obligacji serii D zostało objętych żądaniem zamiany na akcje serii H (o czym Spółka informowała w raporcie nr 13/2013 z 19 lutego 2013 r.), zamiana nie została jednak zakończona. Zarząd Spółki dokona zgłoszenia o którym mowa w art. 452 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych ("KSH"), celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie przewidzianym w art. 452 § 4 KSH. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, §5 ust. 1 pkt 10 oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgnxf62

| | | TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-02-28 Rodrigo Pomar López Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgnxf62

Podziel się opinią

Share
dgnxf62
dgnxf62