Trwa ładowanie...
d1whta5

TRAKCJA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

TRAKCJA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1whta5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 1 674 984 1 346 676 397 766 322 665
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 498 28 268 11 992 6 773
Zysk (strata) brutto 32 975 629 7 831 151
Zysk netto za okres 37 916 -12 517 9 004 -2 999
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej 37 706 -11 928 8 954 -2 858
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł/EUR) 0,1 -0,05 0,02 -0,01
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 411 196 384 411 196 384 411 196 384 411 196 384
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 872 80 369 -5 669 19 257
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 332 -65 634 -2 454 -15 726
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 164 -116 104 -1 226 -27 819
Przepływy pieniężne netto, razem -39 368 -101 369 -9 349 -24 288
stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2012
Aktywa razem 1 643 138 1 327 202 396 204 324 642
Zobowiązania ogółem 1 008 309 833 559 243 130 203 894
Zobowiązania długoterminowe 114 294 154 515 27 559 37 795
Zobowiązania krótkoterminowe 894 015 679 044 215 571 166 099
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) 632 422 491 851 152 494 120 310
Kapitał własny razem 634 829 493 643 153 074 120 748
Kapitał podstawowy 41 120 23 211 9 915 5 678
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2110 (dla danych za rok 2013) oraz 4,1736 (dla danych za rok 2012), które są średnią arytmentyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1472 (dla danych na koniec 2013 roku) oraz 4,0882 (dla danych na koniec 2012 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny 2013.pdf Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Roman Przybył Prezes Zarządu
2014-03-21 Marita Szustak Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Stefan Dziedziul Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Nerijus Eidukevičius Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sławomir Krysiński Dyrektor do spraw Sprawozdawczości Finansowej Grupy Trakcja PRKiI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5