Trwa ładowanie...
dv08t9o
espi

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych spółkom zależnym od Emitenta (7...

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych spółkom zależnym od Emitenta (78/2011)

Share
dv08t9o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych spółkom zależnym od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wypowiedzeniu w stosunku do Polidim S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Poldim") oraz Silentio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Silentio") umów kredytowych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (tylko Poldim) oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym Poldim oraz Silentio zobowiązane będą po upływie terminów wypowiedzenia spłacić całe zadłużenie wraz z odsetkami wobec Banków. Poniżej opis wypowiedzeń umów: a) Wypowiedzenie, w dniu 9 grudnia 2011 r. Poldim, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 1/2011/PCK/D/RB. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami do zapłaty na dzień 9 grudnia 2011 r. wynosi 19.874.050,47 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 47/100). Powodem wypowiedzenia umowy jest utrata zdolności kredytowej i zagrożenia upadłością
Poldim. b) Wypowiedzenie, w dniu 16 grudnia 2011 r. Poldim, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy Kredytowej nr CRD/33591/10. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami do zapłaty na dzień 13 grudnia 2011 r. wynosi łącznie 13.425.827,64 zł (trzynaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 64/100). Powodem wypowiedzenia umowy jest istotne, w stosunku do znanego bankowi stanu z chwili zawierania umowy, pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz finansowej Poldim oraz istotne pogorszenie perspektyw dalszego rozwoju Poldim. c) Wypowiedzenie, w dniu 16 grudnia 2011 r. Poldim, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy Kredytowej nr CRD/33540/10. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami do zapłaty na dzień 13 grudnia 2011 r. wynosi łącznie 18.083.094,90 (osiemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 90/100). Powodem wypowiedzenia umowy jest istotne, w stosunku do znanego bankowi stanu z
chwili zawierania umowy, pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz finansowej Poldim oraz istotne pogorszenie perspektyw dalszego rozwoju Poldim. d) Wypowiedzenie, w dniu 16 grudnia 2011 r. Poldim, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/34787/11. Powodem wypowiedzenia umowy jest istotne, w stosunku do znanego bankowi stanu z chwili zawierania umowy, pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz finansowej Poldim oraz istotne pogorszenie perspektyw dalszego rozwoju Poldim. e) Wypowiedzenie, Kredytowej nr CRD/32322/10. Kwota zadłużenia do zapłaty na dzień 16 grudnia 2011 r. wynosi 30.633.000,00 (trzydzieści milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) plus wymagalne odsetki. Powodem wypowiedzenia umowy jest istotne, w stosunku do znanego bankowi stanu z chwili zawierania umowy, pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz finansowej Silentio oraz istotne pogorszenie perspektyw dalszego rozwoju Silentio. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.Nr 184, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-12-16 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o