Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw
espi

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza Grnadecassius Limited ; Information on the basis of Art. 69 s...

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza Grnadecassius Limited ; Information on the basis of Art. 69 section 1 point 1 of the Act on Public Offering and Terms and Conditions of Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System and on Public Limited Companies (18/2011)
Share
d15nctw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza Grnadecassius Limited ; Information on the basis of Art. 69 section 1 point 1 of the Act on Public Offering and Terms and Conditions of Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System and on Public Limited Companies | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 4.04.2011 r. otrzymał od akcjonariusza Grandecassius Limited zawiadomienie następującej treści :Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej jako "Ustawa") Grandecassius Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace, Cypr (dalej zwana?Grandecassius") niniejszym informuje, iż dokonała w dniu 31 marca 2011 roku zbycia 41 500 000 sztuk akcji spółki TRION S.A. zarejestrowanej w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym.Przed zawarciem transakcji, Grandecassius na dzień 30 marca 2011 posiadał 112 213 031 sztuk akcji, które stanowiły 66 % w kapitale akcyjnym spółki. Akcje te dawały 112 213 031 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 66 % wszystkich głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.Po zawarciu transakcji dnia 31 marca 2011, Grandecassius posiada 70 713 031 sztuk akcji, które stanowiły 41,59 % w kapitale akcyjnym spółki. Akcje te dawały 70 713 031 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 41,59 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.Brak podmiotów o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). Grandecassius uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji
rynkowej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The management board of TRION S.A. informs, that in the day 4.04.2011 year received from the shareholder Grandecassius Limited the notification of the following content :Acting pursuant to Article 69 section 1 paragraph 1 and section 4 and Article 69a section 1 paragraph 3 of the Act of July 29th, 2005 on Public Offers and Conditions of Introduction of Financial Instruments to Organized Trading System and on Public Companies (Journal of Laws No. 184, Item 1539, as amended) (hereinafter the?Act") Grandecassius Limited, a company organized under the laws of Cyprus, with its registered seat in Larnaca, Cyprus (hereinafter?GRANDECASSIUS") hereby notify that as a consequence of an execution of the Share Sell Agreement entered March 31st, 2011 by selling of 41 500 000 shares of TRION S.A. with its registered seat in Inowrocław, on 154 Marcinkowskiego
Street, (?Company"). The transaction was made outside the regulated market.Before above mention transaction on March 30th, 2011 Grandecassius holds 112 213 031 shares constituting 66 % of the share capital and entitling to exercise 112 213 031 votes, representing 66 % of the total number of votes at the general shareholders?meeting of Company.After the transaction on March 31st, 2011 Grandecassius holds 70 713 031 shares constituting 41,59 % of the share capital and entitling to exercise 70 713 031 votes, representing 41,59 % of the total number of votes at the general shareholders?meeting of Company.There are not any companies referred to in Article 69, paragraph 5, subparagraph 5 of the Act. There are not any persons referred to in Article 87, paragraph 1, subparagraph 3, letter c of the Act. Grandecassius makes further commitment to the Company on the future market situation. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw