Trwa ładowanie...
d6sm7bo

TUP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

TUP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Share
d6sm7bo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze/2012
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 471 1 061 349 251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 407 (5 870) 809 (1 389)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 719 (5 372) 883 (1 272)
Zysk (strata) netto 3 719 (5 372) 883 (1 272)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 144) (1 304) (271) (309)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (845) 1 308 (201) 310
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 985 (8) 471 (2)
Przepływy pieniężne netto, razem (4) (4) (1) (1)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,24 (0,35) 0,06 (0,08)
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZAPREZENTOWANO ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ: KOLUMNA1: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 30.06.2013 KOLUMNA2; DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 31.12.2012 KOLUMNA3; DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 30.06.2013 KOLUMNA4; DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 31.12.2012
Aktywa razem 185 028 179 233 42 740 43 842
Zobowiązania długoterminowe 2 163 2 003 500 490
Zobowiązania krótkoterminowe 2 402 486 555 119
Kapitał własny 180 463 176 744 41 685 43 233
Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 514 3 721
Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 11,86 11,62 2,74 2,84
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 309 9 250 2 209 2 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 472 (3 549) 2 248 (840)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 397 (2 697) 1 043 (638)
Zysk (strata) netto 3 220 (3 115) 764 (737)
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 219 (3 082) 764 (730)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 028) 2 882 (956) 682
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 352 4 561 1 982 1 080
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 735) (5 701) (1 361) (1 349)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 411) 1 742 (335) 412
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,21 (0,20) 0,05 (0,05)
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUCJI FINANSOWEJ ZAPREZENTOWANO ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ: KOLUMNA1: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 30.06.2013 KOLUMNA2: DANE W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 31.12.2012 KOLUMNA 3: DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 30.06.2013 KOLUMNA 4; DANE W TYS. EUR NA DZIEŃ 31.12.2012
Aktywa razem 272 690 271 737 62 989 66 469
Zobowiązania długoterminowe 82 420 59 667 19 038 14 595
Zobowiązania krótkoterminowe 13 344 38 364 3 082 9 384
Kapitał własny 176 926 173 706 40 868 42 490
Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 514 3 721
Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 11,63 11,42 2,69 2,79
Do wyliczenia wybranych danych finansowych w euro zastosowano następujące kursy:-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 28 czerwca 2013 roku – 1 EUR = 4,3292zł, kurs NBP z dnia 31 grudnia 2012r. – 1 EUR = 4,0882 zł- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2013 i 2012 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2140 zł i 1 EUR = 4,2246 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-13 | | | | | | | |
| | | TUP SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TUP | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-108 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Zielna | | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 3386629, 3386620 | | 022 721 38 57 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@tup.com.pl | | tup.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-010-29-48 | | 012835824 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d6sm7bo

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za I półrocze 2013.pdf Skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe TUP S.A. i Grupy Kapitałowej TUP za I półrocze 2013r.
SprawozdanieZarzaduza Ipolrocze2013_06.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013r.
TUP2013PSFMSSFRAP PL-KSRF_pdf.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego jedkostkowego TUP S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TUP za I półrocze 2013r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

Podziel się opinią

Share
d6sm7bo
d6sm7bo