Trwa ładowanie...
d1vupfg

TVN - Emisja obligacji Senior Notes (125/2010)

TVN - Emisja obligacji Senior Notes (125/2010)

Share
d1vupfg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 125 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji Senior Notes | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 103/2010 dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na emisję obligacji senior notes oraz raportu bieżącego nr 115/2010 dotyczącego ustalenia warunków emisji obligacji senior notes, informuje o emisji w dniu 19 listopada 2010 r. obligacji (dalej "Obligacje") przez spółkę TVN Finance Corporation III AB, jednostkę zależną od Spółki, o łącznej wartości nominalnej 175 mln EUR. Obligacje senior notes zostały sprzedane po cenie równej ich wartości nominalnej załącznie 175 mln EUR, są oprocentowane w wysokości 7,875% rocznie z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2011 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2018 r.Obligacje mają wbudowaną opcję wcześniejszego wykupu na następujących zasadach: od dnia 15 listopada 2013 r. po cenie 105,906%, od dnia 15 listopada 2014 r. po cenie 103,938%, od dnia 15 listopada 2015 r. po cenie 101,969% i od dnia 15 listopada 2016 r. po cenie
100,000%.Grupa TVN przeznaczy środki netto z emisji obligacji na następujące cele: (i) kwota 128 mln EUR zostanie przeznaczona na refinansowanie obligacji o wartości nominalnej 500 mln EUR zapadalnych w 2013 r., (ii) kwota 36 mln EUR zostanie przeznaczona na refinansowanie linii kredytowej obecnie wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby gwarancji bankowych, (iii) natomiast kwota 11 mln EUR zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów emisji Obligacji i zwiększenie płynności.Obligacje mają charakter obligacji niezabezpieczonych i będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobna z sześciu spółek z Grupy TVN: TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A., Grupę Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., Neovision Holding B.V., DTH Poland Holding Coöperatief U.A. oraz Mango Media Sp. z o.o.Łączna wartość zobowiązań Grupy TVN na 30 września 2010 r., czyli na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wyniosła 3.662 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (the“Company”), following currentreport no 103/2010 regarding consent of the Supervisory Board to theissue of bonds and current report no 115/2010 regarding thedetermination of the terms of the offering of senior notes, informs thaton November 19, 2010 TVN Finance Corporation III AB, a wholly ownedsubsidiary of the Company, issued Senior Notes (the“Bonds”) with atotal nominal value of EUR 175 million. The notes were sold at par valuefor a total consideration of EUR 175 million, pay interest semi-annually(on May 15 and November 15) at a rate of 7.875% per year, beginning May15, 2011 and will mature on November 15, 2018.The Bonds includean embedded call option with the following schedule: from November 15,2013 at a price of 105.906%, from November 15, 2014 at a price of103.938%, from November 15, 2015 at a price of 101.969% and fromNovember 15, 2016 at a price of 100.000%.The TVN Group will usethe net proceeds of the notes (i) in the amount of EUR 128 million torefinance
all of the PLN 500 million principal amount of outstandingbonds maturing in 2013, (ii) in the amount of EUR 36 million torefinance TVN’s loan facility presently used solely for bank guarantees,and (iii) in the amount of EUR 11 million to pay fees and expensesassociated with the Bond offering, with the reminder to increase theliquidity.The Bonds are unsecured notes and will be jointly and severallyguaranteed on a senior basis by six subsidiary guarantors from the TVNGroup: the Company, Grupa Onet.pl S.A., Grupa Onet Holding B.V., ITINeovision Sp. z o.o., DTH Poland Holding Coöperatief U.A. and MangoMedia Sp. z o.o.The total value of liabilities of TVN Group asof September 30, 2010, the last day of the quarter preceding the BondOffering was PLN 3,662 million. | |

d1vupfg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2010-11-19 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg