Trwa ładowanie...
d3on0nc

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3on0nc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży netto 1.584.263 1.718.163 379.591 415.005
Zysk z działalności operacyjnej 374.268 502.603 89.675 121.399
Zysk / (strata) brutto 267.752 (137.858) 64.154 (33.298)
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej 520.077 (89.891) 124.611 (21.712)
Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. 486.071 (317.365) 116.463 (76.656)
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 325.246 435.232 77.929 105.126
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 530.114 48.145 127.016 11.629
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.207.519) (319.429) (289.323) 77.155
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (352.159) 163.948 (84.378) 39.600
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 343.876.421 343.336.965 343.876.421 343.336.965
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 343.884.522 343.336.965 343.884.522 343.336.965
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na akcję (nie w tysiącach) 1,51 (0,26) 0,36 (0,06)
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 1,41 (0,92) 0,34 (0,22)
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 1,41 (0,92) 0,34 (0,22)
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,10 0,04 0,02 0,01
Stan na dzień na dzień 31 grudnia 2012 r. na dzień 31 grudnia 2011 r. na dzień 31 grudnia 2012 r. na dzień 31 grudnia 2011 r.
Aktywa razem 4.966.287 5.111.958 1.214.784 1.157.390
Aktywa obrotowe 2.020.466 1.357.701 494.219 307.395
Zobowiązania długoterminowe 3.203.936 3.478.473 783.703 787.555
Zobowiązania krótkoterminowe 403.284 456.414 98.646 103.336
Kapitał własny 1.375.457 924.029 336.446 209.208
Kapitał zakładowy 68.775 68.775 16.823 15.571
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży netto 1.429.782 1.670.938 342.578 403.598
Zysk z działalności operacyjnej (96.861) 1.607.964 (23.208) 388.388
Zysk / (strata) brutto (242.921) 1.381.666 (58.204) 333.728
Zysk / (strata) netto w okresie 3.042 1.3311.183 729 321.534
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 323.401 202.258 77.487 48.853
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 754.896 (74.996) 180.874 (18.115)
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.140.993) (342.682) (273.383) (82.771)
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (62.696) (215.420) 15.022 (52.033)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 343.876.421 343.336.965 343.876.421 343.336.965
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 343.884.522 346.012.698 343.884.522 346.012.698
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,01 3,88 0,00 0,94
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,01 3,85 0,00 0,93
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,10 0,04 0,01 0,02
Stan na dzień na dzień 31 grudnia 2011 r. na dzień 31 grudnia 2010 r. na dzień 31 grudnia 2011 r. na dzień 31 grudnia 2010 r.
Aktywa razem 6.931.573 7.057.566 1.685.507 1.597.891
Aktywa obrotowe 1.581.600 823.833 395.010 186.523
Zobowiązania długoterminowe 3.181.561 3.351.804 778.230 758.876
Zobowiązania krótkoterminowe 425.239 349.335 104.016 79.092
Kapitał własny 3.324.773 3.356.427 813.261 759.923
Kapitał zakładowy 68.775 68.775 16.823 15.571

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
RaportQ42012TVN_28022013.pdf Raport Grupy Kapitałowej TVN S.A. za okres trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2013-02-28 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc