Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <html> <head> </head> <body> <p align="center"> <font size="6" face="Times New Roman"><b>Raport kwartalny P-FIZ-Q-E</b></font> </p> </body></html> 1/2015
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Przychody z lokat 415 100
Koszty funduszu netto 167 40
Przychody z lokat netto 248 60
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -589 -142
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 509 123
Wynik z operacji 168 40
Zobowiązania 3 987 975
Aktywa 23 988 5 866
Aktywa netto 20 001 4 891
Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł.
Pozycje z rachunku wyniku z operacji zostały przedstawione w tys. EUR
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1489 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny P-FIZ-Q-E
za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania: 2015-05-05
UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)
00-633 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
POLNA 11
(ulica) ( numer)
(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 tfi@union-investment.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy: UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:
(nazwy subfunduszy)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

SKŁADNIKI LOKAT 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał
2015 roku 2014 roku 2014 roku
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne 6 810 6 880 28,61 2 091 2 086 9,14 2 091 2 086 9,14 0 0 0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

POŁĄCZONY BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał
2015 roku 2 0 1 4 roku 2014 roku
Aktywa 23 988 22 780 22 780 25 723
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 108 20 693 20 693 25 281
Należności 0 1 1 0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 715 1 988 1 988 442
dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 165 98 98 0
dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
Zobowiązania 3 987 739 739 78
Zobowiązania własne subfunduszy 3 987 739 739 78
Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0
Aktywa netto (I-II) 20 001 22 041 22 041 25 645
Kapitał funduszu 21 230 23 438 23 438 26 719
Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 755 -7 547 -7 547 -4 266
Dochody zatrzymane -1 211 -870 -870 -995
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 518 270 270 -1 174
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 729 -1 140 -1 140 179
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -18 -527 -527 -79
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 001 22 041 22 041 25 645

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 2014-01-01
do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01
2015-03-31 2014-03-31
Przychody z lokat 415 415 2 202 187
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0
Przychody odsetkowe 2 2 59 21
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
Dodatnie saldo różnic kursowych 413 413 2 143 166
Pozostałe 0 0 0 0
Koszty funduszu 214 214 913 267
Wynagrodzenie dla towarzystwa 161 161 790 223
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 10 10 30 5
Opłaty dla depozytariusza 1 1 5 2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 47 24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0
Usługi w zakresie rachunkowości 17 17 21 6
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
Usługi prawne 0 0 0 0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0
Koszty odsetkowe 4 4 3 1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0
Pozostałe 21 21 17 6
Koszty pokrywane przez towarzystwo 47 47 119 44
Koszty funduszu netto (II-III) 167 167 794 223
Przychody z lokat netto (I-IV) 248 248 1 408 -36
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -80 -80 -4 526 -2 759
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -589 -589 -3 661 -2 342
z tytułu różnic kursowych -864 -864 -1 270 0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 509 509 -865 -417
z tytułu różnic kursowych 735 735 -736 -276
Wynik z operacji 168 168 -3 118 -2 795

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 2014-01-01
do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01
2015-03-31 2014-03-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 041 22 041 29 879 29 879
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 168 168 -3 118 -2 795
przychody z lokat netto 248 248 1 408 -36
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -589 -589 -3 661 -2 342
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 509 509 -865 -417
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 168 168 -3 118 -2 795
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0
z przychodów z lokat netto 0 0 0 0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0
z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 208 -2 208 -4 720 -1 439
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 208 -2 208 -4 720 -1 439
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 040 -2 040 -7 838 -4 234
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 001 20 001 22 041 25 645
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 797 21 797 26 317 30 118

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 2014-01-01
do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01
2014-03-31 2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 368 -4 368 -5 756 -2 514
Wpływy 14 831 14 831 66 479 38 621
Z tytułu posiadanych lokat 5 761 5 761 55 922 37 222
Z tytułu zbycia składników lokat 9 070 9 070 10 557 1 399
Pozostałe 0 0 0 0
Wydatki 19 199 19 199 72 235 41 135
Z tytułu posiadanych lokat 8 084 8 084 50 692 37 916
Z tytułu nabycia składników lokat 10 920 10 920 20 728 2 995
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 165 165 806 222
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0
Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 5 1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0
Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0
Pozostałe 29 29 4 1
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 313 313 -4 654 -1 415
Wpływy 2 524 2 524 75 30
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 494 2 494 2 0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 2 2 59 22
Pozostałe 28 28 14 8
Wydatki 2 211 2 211 4 729 1 445
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 208 2 208 4 720 1 439
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0
Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0
Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 3 3 2 0
Pozostałe 0 0 7 6
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 470 470 2 034 141
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 585 -3 585 -8 376 -3 788
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 693 20 693 29 069 29 069
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 108 17 108 20 693 25 281

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu
2015-05-05 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j