Trwa ładowanie...
d115u9a

Ustawa regulująca mienie Funduszu Wczasów Pracowniczych z podpisem A.Dudy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która określa uprawnienia do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych: przewiduje przekazanie majątku FWP OPZZ, Solidarności i Forum Związków Zawodowych w formie niepodlegającej podziałowi współwłasności.

Share
d115u9a

Ustawa zakłada trzy stadia przekształceń uprawnień do mienia Funduszu. W dniu jej wejścia w życie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli dotychczasowych wspólników w FWP sp. z o.o., następnie ustanowi współwłasność łączną wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych - OPZZ, Solidarności oraz Forum Związków Zawodowych. Potem związki zawodowe będą miały 30 dni na porozumienie się w sprawie podziału udziałów w FWP między siebie.

W razie braku porozumienia znajdą zastosowanie przepisy kodeksu spółek prawa handlowego, a spółka ulegnie rozwiązaniu; w drodze likwidacji jej majątek zostanie przekazany organizacjom związkowym.

Na mocy ustawy związki będą także uprawnione do dochodzenia roszczeń wobec podmiotów czerpiących korzyści z majątku FWP do dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 17 lat. TK zakwestionował wtedy przyznanie zarządu majątkiem FWP tylko Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych.

d115u9a

FWP powstał w 1949 r. Władze PRL zadecydowały wówczas, iż wszystkie instytucje, przedsiębiorstwa i inne podmioty, które posiadają domy wypoczynkowe objęte akcją wczasów pracowniczych, mają przekazać je nieodpłatnie w zarząd FWP. Nadzór nad Funduszem sprawowały związki zawodowe.

W 1988 r. władze przekształciły FWP w "jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej". Po delegalizacji Solidarności w stanie wojennym jedyną taką organizacją (działającą oficjalnie) było koncesjonowane przez władze OPZZ. Jemu właśnie został podporządkowany Fundusz.

W 1997 r. OPZZ założyło spółkę o nazwie Fundusz Wczasów Pracowniczych i wniosło do niej aportem peerelowski FWP. W 1998 roku zakwestionował to swym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

d115u9a

Podziel się opinią

Share
d115u9a
d115u9a