Trwa ładowanie...
d2jcw9x
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Dalsze działania Emitenta związane z podwyższeniem kapitału zakładoweg...

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Dalsze działania Emitenta związane z podwyższeniem kapitału zakładowego (28/2013)
Share
d2jcw9x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dalsze działania Emitenta związane z podwyższeniem kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne, Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku oraz Raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku informuje, że w dniu 24 października 2013 roku, w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 22 maja 2013 roku, podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii F, która wynosi 2,90 złotych (dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję serii F. Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął uchwałę o skierowaniu oferty do wybranych inwestorów, z którymi zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii F najpóźniej do dnia 31 października 2013 roku. Emitent wskazuje, że powyższe czynności są podejmowane w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta do kwoty nie większej niż 38.712.940,74 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), to jest o kwotę nie większą niż 3.519.357,46 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści sześć groszy). W ramach oferty Spółka wyemituje nie więcej niż 5.676.383 (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda. Informacje o przeprowadzonej subskrypcji zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jej zakończeniu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Św. Mikołaja 12
(ulica) (numer)
+48 71 79 83 577 +48 71 79 83 540
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jcw9x

Podziel się opinią

Share
d2jcw9x
d2jcw9x