Trwa ładowanie...
d14i4nh

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2014

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d14i4nh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
01.01.14-31.12.14 01.01.13-.31.12.13 01.01.14-31.12.14 01.01.13-.31.12.13
Przychody ze sprzedaży 11 591 6 747 2 767 1 602
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 838 1 253 916 298
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (884) (2 857) (211) (678)
Zysk (strata) brutto 2 161 (5 850) 516 (1 389)
Zysk (strata) netto 4 770 (699) 1 139 (166)
Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/EUR) 0,08 (0,01) 0,018 (0,003)
stan na 31.12.14 stan na 31.12.13 stan na 31.12.14 stan na 31.12.13
Kapitał własny 316 732 311 962 74 310 75 222
Zobowiązania długoterminowe 55 836 35 452 13 100 8 549
Zobowiązania krótkoterminowe 14 327 14 799 3 361 3 568
Aktywa trwałe 375 876 326 545 88 186 78 739
Aktywa obrotowe 11 019 35 668 2 585 8 601
Suma aktywów 386 895 362 213 90 771 87 340
Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,07 5,00 1,19 1,20
Do przeliczenia poszczególnych pozycji zastosowano następujące kursy: -pozycje dotyczącą sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących w ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wynosił za 2014 rok - 4,1893 PLN/EUR, zaś za 2013 roku 4,2110 PLN/EUR. -pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wynosił na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 PLN/EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
jednostkowe sprawozdanie finansowe vantage development.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Vantage Development
sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci veantage development.pdf sprawozdanie z działalności Vantage Development
opinia i raport niezaleznego bieglego rewidenta vantage development.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta Vantage Development
oswiadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania vantage development.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania Vantage Development
oswiadczenie Zarządu w sprawie zgodnosci sprawozdania finansowego i zarzadu vantage development.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdania finansowego i zarządu Vantage Development

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d14i4nh

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-457 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 78 600 00 | | +48 71 78 600 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896 000 07 01 | | 930778024 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Edward Laufer Prezes Zarządu
2015-03-09 Roman Meysner Członek Zarządu
2015-03-09 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Anna Piątak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d14i4nh

Podziel się opinią

Share
d14i4nh
d14i4nh