Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

VENTURE INCUBATOR - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D (9/2014) - EBI

VENTURE INCUBATOR - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D (9/2014)
Share
d2kyksq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14/6/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Incubator S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu, Zarząd Venture Incubator S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 lipca 2014 roku. Zakończenie nastąpiło w dniu 10 lipca 2014 roku. 2. Data przydziału instrumentów finansowych Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji
prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia, tj. 10 lipca 2014 r.; 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane Cena emisyjna: 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. 7. Liczba osób,
które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii D z dwiema osobami fizycznymi. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez dwie osoby fizyczne. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) W ramach emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł; c) koszty
sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł; d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Jarzębowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq